-

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

Emnekode: 
IBE120
Emnenavn: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Emnet er beregnet på studenter som følger årsstudiet i IT, det vil si studenter som har  IBE151 og IBE110. Grunnleggende kompetanse i bruk av regneark forutsettes også.

Emneinnhold

Emnet fokuserer på produktivitetsfremmende IT-verktøy for personlig bruk (kontorstøtteprogram, først og fremst regneark) hvor en lærer å legge til rette for, på en effektiv måte, å få informasjon ut av data i en daglig arbeidssituasjon. Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandling av data raskere, med færre feil og høyere kvalitet. Vi berører også hvordan man kan bruke algoritmer til å hente informasjon ut av store datamengder, men jobber ikke praktisk med dette.

Tallbehandling har en betydelig plass i emnet og studenten lærer teknikker og metoder som gjør det mulig å raskt konstruere store, oversiktlige og fleksible beregninger. Studenten skal kunne på en effektiv måte gjøre  beregninger og hensiktsmessig framstille og presentere resultater. Noe programmering av makroer vil inngå i emnet.

Presentasjon av informasjon på websider blir også berørt.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne legge til rette for effektiv behandling av data ved hjelp av programvare for kontorstøtte.
  • kunne lage opplegg for informasjonsbehandling som fremmer høy produktivitet og kvalitet og samtidig reduserer risikoen for feil i arbeidet.
  • kjenne de vanligste dataformater og datakilder.
  • kunne analysere data og presentere data visuelt.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 t forelesning og 1 t lab hver uke

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessment using PC labIndividual3HoursLetter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment using PC lab
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Course nameCredit reduction
IBE2012,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE201
Vektingsreduksjon:2,5