-

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

Emnekode: 
IBE120
Emnenavn: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
From business data to information
Kursnavn på nynorsk: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Emnet er beregnet på studenter som følger årsstudiet i IT, det vil si studenter som har  IBE151 og IBE110. Grunnleggende kompetanse i bruk av regneark forutsettes også.

Emneinnhold

Emnet fokuserer på produktivitetsfremmende IT-verktøy for personlig bruk (kontorstøtteprogram, først og fremst regneark) hvor en lærer å legge til rette for, på en effektiv måte, å få informasjon ut av data i en daglig arbeidssituasjon. Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandling av data raskere, med færre feil og høyere kvalitet. Vi berører også hvordan man kan bruke algoritmer til å hente informasjon ut av store datamengder, men jobber ikke praktisk med dette.

Tallbehandling har en betydelig plass i emnet og studenten lærer teknikker og metoder som gjør det mulig å raskt konstruere store, oversiktlige og fleksible beregninger. Studenten skal kunne på en effektiv måte gjøre  beregninger og hensiktsmessig framstille og presentere resultater. Noe programmering av makroer vil inngå i emnet.

Presentasjon av informasjon på websider blir også berørt.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne legge til rette for effektiv behandling av data ved hjelp av programvare for kontorstøtte.
  • kunne lage opplegg for informasjonsbehandling som fremmer høy produktivitet og kvalitet og samtidig reduserer risikoen for feil i arbeidet.
  • kjenne de vanligste dataformater og datakilder.
  • kunne analysere data og presentere data visuelt.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 t forelesning og 1 t lab hver uke

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
-Individuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
EmneVektingsreduksjon
IBE2012,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE201
Vektingsreduksjon:2,5