-

IBE110 Informasjonsteknologi

IBE110 Informasjonsteknologi

Emnekode: 
IBE110
Emnenavn: 
Informasjonsteknologi
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Information Technology
Kursnavn på nynorsk: 
Informasjonsteknologi
Studiested: 
Molde
Nettstudier
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Emneinnhold

Binære tallsystemer. Digital representasjon og transformasjon. Litt om maskinens oppbygning og teknologier for lagring, input og output. Lokalnett og internett. Programvare og arkitektur. Informasjonsdesign og objekt-orientering. Sikkerhet. Webteknologi, sensorteknologi (Internet of Things) og aktuelle teknologier som kunstig intelligens. Hvordan teknologien påvirker menneske, samfunn og klima. 

Forventet læringsutbytte

Man har fått kunnskaper om om hvordan data, maskiner og programvare er bygd opp og hvordan disse anvendes, samt hvordan det påvirker samfunnet.  Studenten har fått ferdigheter i å analysere enkle tekniske problemstillinger med programvare, herunder det å foreta enkle målinger samt regulere tilstanden i et datasystem, såvel som erfaring med å sette opp enkle informasjonsstrukturer og sette disse i produksjon. Med slike kunnskaper og ferdigheter, har en kompetanse til å bidra til vurdering av datasystem, programvare og teknologier.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning skjer via videoer og veiledning i lab. I tillegg til å lese lærebok og annet materiell må en på egen hånd også utføre praktiske øvelser på små problem på egen maskin.  Endel øvelser blir obligatoriske innleveringer. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Kunngjøres senere Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: Kunngjøres senere
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler