-

IBE110 Informasjonsteknologi

IBE110 Informasjonsteknologi

Emnekode: 
IBE110
Emnenavn: 
Informasjonsteknologi
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Information Technology
Kursnavn på nynorsk: 
Informasjonsteknologi
Studiested: 
Molde
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Emneinnhold

Binære tallsystemer. Digital representasjon og transformasjon. Litt om maskinens oppbygning og teknologier for lagring, input og output. Lokalnett og internett. Programvare og arkitektur. Informasjonsdesign og objekt-orientering. Sikkerhet. Webteknologi, sensorteknologi (Internet of Things) og aktuelle teknologier som kunstig intelligens. Hvordan teknologien påvirker menneske, samfunn og klima. 

Forventet læringsutbytte

Man vet litt om digital representasjon, maskinens oppbygning, hvordan operativsystem og  programvare virker sammen. En har lært litt om nye teknologier som på ulike måter er viktige i digitalisering og kan gi fornuftige vurderinger om fordeler og ulemper.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning skjer via videoer og veiledning i lab. I tillegg til å lese lærebok og annet materiell må en på egen hånd også utføre praktiske øvelser på små problem på egen maskin.  Endel øvelser blir obligatoriske innleveringer. 

Pensum

Kunngjøres ved semesterstart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Kunngjøres senere Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: Kunngjøres senere
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Digital school assessment - InsperaIndividual3hoursLetter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital school assessment - Inspera
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material