-

IBE110 Informasjonsteknologi

IBE110 Informasjonsteknologi

Emnekode: 
IBE110
Emnenavn: 
Informasjonsteknologi
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Information Technology
Kursnavn på nynorsk: 
Informasjonsteknologi
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Emneinnhold

Gjennom dette faget skal en få oversikt over Informasjonsteknologi. Hvor den kan anvendes og hvor den ikke kan anvendes. Dette vil gjøre studentene istand til å se nye muligheter med IT. Case-undervisning vil være en sentral del. Eksemplene skal vise aktuelle applikasjonsområder. Det blir lagt vekt på å utnytte teknologien riktig, ikke bare kopiere løsningene som en brukte tidligere. Studentene skal få en forståelse for nye utviklingstrekk: Sosiale systemer, systemer basert på samarbeide (f.eks. Wikipedia), indekseringssystemer (f.eks. Google) og nye tekniske løsninger som cloud-computing.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha en helhetlig forståelse for Informasjonsteknologi
  • kunne forstå mulighetene og begrensningene i teknologien
  • kunne se hvor og hvordan teknologien kan anvendes
  • kunne lede og styre innkjøp av programvare og datautstyr og vurdere alternative løsninger for å bygge opp IT infrastruktur
Arbeids- og læringsaktiviteter

Alt materielt ligger på nett. Her finner en presentasjoner ("forelesninger") og øvingsoppgaver. For de som tar faget i Molde vil vi forsøke å legge opp til 2 timer laboratorie pr uke.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Obligatorisk litteratur:
Olsen, Kai A. (2012): How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society. Scarecrow Press, desember 2012, Lanham, Maryland, Toronto, Oxford, ISBN 978-0-8108-8720-6.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat