-

BØK950 Masteroppgave

BØK950 Masteroppgave

Emnekode: 
BØK950
Emnenavn: 
Masteroppgave
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Masteroppgave
Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner tilsvarende 1. til 3. semester i Master i Økonomi og Administrasjon ved Høgskolen i Molde.
Masteroppgaven forutsetter godkjent proposal, som studentene skriver i emnet SØK705 Research Methods and Proposal.

NB! Hvis ikke alle emnene er bestått må man sende inn en søknad om å starte på masteroppgaven så raskt som mulig. Søknaden skal inneholde en plan for når emnene skal fullføres.

Emneinnhold

Før studentene kan begynne på en masteroppgave må det foreligge et godkjent proposal som skal inneholde en beskrivelse av tema, problemstilling, litteratur og metode for masteroppgaven. Proposal skal foreligge som en skriftlig rapport og skal presenteres muntlig. Proposal utvikles i løpet av 3. semester og skal godkjennes av veileder. Hensikten med proposal er at man skal komme raskt i gang med arbeidet med masteroppgaven. Dette er en form vi har gode erfaringer med fra andre masterstudier ved høgskolen.SØK705 Research Methods and Proposal i 3. semester er spesielt tilrettelagt for at studentene skal få en ryddig og god inngang til masteroppgaven i økonomi og administrasjon.

Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og kan være knyttet til en konkret problemstilling i en virksomhet, eller være basert på en teoretisk eller metodisk problemstilling innen hovedprofilen i studiet. Masteroppgaven skal gi grunnlag for å anvende teorier og metoder som er behandlet i studiet og skal gi mulighet for å fordype seg i konkrete og forskningsbaserte problemstillinger. Oppgaven skal være en vitenskapelig avhandling og skal oppfylle forskningsetiske krav til bruk av tilgjengelige forskningsresultater og kildereferanser, kombinert med egen fordypning og refleksjon. Oppgaven skal videre dokumentere at studentene behersker aktuelle metoder og teknikker. Inntil to studenter kan skrive en masteroppgave sammen. Masteroppgaven representerer slutten av studiet og skal normalt gjennomføres i 4. semester.

I løpet av semesteret skal det være to muntlige presentasjoner av framdriften. En presentasjon i tidlig i februar, og en presentasjon i slutten av april. Formålet med presentasjonene er å gi studentene trening i å presentere fagrapporter muntlig samt å sikre at framdriften er tilpasset innleveringsdatoen. Presentasjonene fungerer også som et møtested hvor studentene kan lære av hverandre. Ofte kan samme metode overføres til andre problemstillinger. Det er obligatorisk oppmøte på disse presentasjonene, og studenter som planlegger reiser eller lignende i februar/april må sjekke dato med studieleder hvis dato for presentasjonene ikke allerede foreligger. 

Forventet læringsutbytte

I studiet legges det vekt på at studentene skal læres opp til å stille spørsmål, reflektere og øve opp evne til kritisk tenkning. Dette gjør en ved å aktivisere studentene i forelesninger, jobbe med gruppearbeid og ved å ha studentpresentasjoner der studenter enkeltvis eller i grupper fremlegger resultat fra sine arbeider. Endelig skal studiet skape et godt og bredt grunnlag for senere læring og framgang, både i arbeidslivet og i et eventuelt senere ph.d-studium.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning

Pensum

Utleverte veiledninger for skriftlige arbeider (herunder vitenskapelige arbeider).

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse22Ikke påkrevdDet er obligatorisk oppmøte på de to studentpresentasjonene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Det er obligatorisk oppmøte på de to studentpresentasjonene.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)100Bokstavkarakter med basis i skriftlig rapport. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Bokstavkarakter med basis i skriftlig rapport.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler