-

BØK950 Masteroppgave

BØK950 Masteroppgave

Emnekode: 
BØK950
Emnenavn: 
Masteroppgave
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Masteroppgave
Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Gjennomført emner tilsvarende 1. til 3. semester i Master i Økonomi og Administrasjon  ved Høgskolen i Molde.
Masteroppgaven forutsetter godtkjent proposal, som studentene skriver i emnet ADM705 Research Methods and Proposal.

Emneinnhold

Før studentene kan begynne på en masteroppgave må det foreligge en godkjent proposal som skal inneholde en beskrivelse av tema, problemstilling, litteratur og metode for masteroppgaven. Proposal skal foreligge som en skriftlig rapport og skal presenteres muntlig. Proposal utvikles i løpet av 3. semester og skal godkjennes av veileder. Hensikten med proposal er at man skal komme raskt i gang med arbeidet med masteroppgaven. Dette er en form vi har gode erfaringer med fra andre masterstudier ved høgskolen.ADM705 Research Methods and Proposal i 3. semester er spesielt tilrettelagt for at studentene skal få en ryddig og god inngang til masteroppgaven i økonomi og administrasjon.

Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og kan være knyttet til en konkret problemstilling i en virksomhet, eller være basert på en teoretisk eller metodisk problemstilling innen hovedprofilen i studiet. Masteroppgaven skal gi grunnlag for å anvende teorier og metoder som er behandlet i studiet og skal gi mulighet for å fordype seg i konkrete og forskningsbaserte problemstillinger. Oppgaven skal være en vitenskapelig avhandling og skal oppfylle forskningsetiske krav til bruk av tilgjengelige forskningsresultater og kildereferanser, kombinert med egen fordypning og refleksjon. Oppgaven skal videre dokumentere at studentene behersker aktuelle metoder og teknikker. Inntil to studenter kan skrive en masteroppgave sammen. Masteroppgaven representerer slutten av studiet og skal normalt gjennomføres i 4. semester.

Ved innlevering av oppgavene skal det være en muntlig presentasjon. Den emneansvarlige kan bestemme, i samråd med studentene, at kravet om muntlig presentasjon istedet kan dekkes i løpet av semesteret, slik at endelig sensur kun blir basert på den skriftlige masteroppgaven.

Forventet læringsutbytte

I studiet legges det vekt på at studentene skal læres opp til å stille spørsmål, reflektere og øve opp evne til kritisk tenkning. Dette gjør en ved å aktivisere studentene i forelesninger, jobbe med gruppearbeid og ved å ha studentpresentasjoner der studenter enkeltvis eller i grupper fremlegger resultat fra sine arbeider. Endelig skal studiet skape et godt og bredt grunnlag for senere læring og framgang, både i arbeidslivet og i et eventuelt senere ph.d-studium.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning

Pensum

Utleverte veiledninger for skriftlige arbeider (herunder vitenskapelige arbeider).

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)100Muntlig presentasjon og bokstavkarakter med basis i presentasjon og skriftlig arbeid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Muntlig presentasjon og bokstavkarakter med basis i presentasjon og skriftlig arbeid.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler