-

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Emnekode: 
BØK725
Emnenavn: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Kursnavn på nynorsk: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2022 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
English
Minimum antall studenter: 
10
Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Emneinnhold

I prinsippene for eierstyring (corporate governance) av aksjeselskaper er et helt sentralt prinsipp at styret representerer aksjonærene, og at selskapets daglige ledelse er ansvarlig ovenfor styret. Dette betyr at den daglige ledelsen må handle i aksjonærenes beste interesse (fiduciary duty) så lenge dette ikke kommer i konflikt med andre lover. Med aksjeselskapets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) menes det at selskapets daglige ledelse har et ansvar ovenfor samfunnet utover det som er nedfelt i samfunnets lover. I land hvor lovene ikke reflekterer samfunnets ønsker (f.eks. diktatur) er dette et viktig spørsmål. Globaliseringenstrenden de siste 30 årene gjør at flere og flere norske selskaper kommer i kontakt med denne typen samfunn. Pensumboka presenterer denne trenden og dens forskjellige tolkninger. Videre presenteres de forskjellige formene for CSR i praksis, som omfatter:

 • styringsformer
 • forretningsetikk
 • SRI/ ESG-investering
 • kommunikasjon
 • rapportering
 • forholdet til ansatte og HR
 • verdikjedeledelse
 • klimastrategi
 • innovasjon
 • ledelse
 • offentlig politikk
Forventet læringsutbytte
 • kjennskap til CSR som fenomen i nærings- og samfunnsliv
 • kjennskap til den nordiske formen for CSR
 • bakgrunn for å delta i samfunnsdebatten omkring CSR, demokrati og verdiskaping
Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig lesing og gjennomgang/ diskusjon i en lesegruppe. For hvert kapittel skal studenten skrive et refleksjonsnotat, som inngår i vurderingsgrunnlaget (mappevurdering).

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Portfolio assessmentIndividual1semesterLetter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material