-

BØK705 Investering og finansiering

BØK705 Investering og finansiering

Emnekode: 
BØK705
Emnenavn: 
Investering og finansiering
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Asset Pricing and Corporate Finance
Kursnavn på nynorsk: 
Investering og finansiering
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
English
Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon

Spesielt emnet Finansiell- og økonomisk styring (BØK300 ved Høgskolen i Molde) eller tilsvarende.

Emneinnhold
 • sparing, investering, og risiko-aversjon
 • verdsettelse av finansielle eiendeler (CAPM, APT, Fama-French, opsjonsprising)
 • verdsettelse av realkapital og realopsjoner
 • kapitalstruktur og dividende politikk (Modigliani-Miller)
 • moralsk hasard, adverse-selection, corporate governance, og markedet for selskapskontroll
 • fusjoner og oppkjøp
 • empiriske analyser i ulike kurstemaer behandles underveis i kurset
Forventet læringsutbytte

Emnets formål er å utvide kandidatens innsikt fra bachelor studiet i økonomi og administrasjon. Det er spesielt langs to dimensjoner kandidatens innsikt utvides. Innen investering kommer arbitrasjeprisingsteori inn med full tyngde. Innen finansiering kommer spillteorietiske modeller inn med full tyngde. Arbitrasjeprisingsteorien anvendes både på finansielle investeringer (derivater) og real investeringer (real opsjoner). Spillteoretiske modeller med asymmetrisk informasjon brukes for å kaste lys på konflikter mellom eiere, ledelse og kreditorer. Etter avsluttet emne skal studenten kunne verdsette enkeltprosjekter, selskaper, og derivater. Studenten skal også kunne vurdere styrker og svakheter ved ulike finansieringsvalg (gjeld vs. EK) både i tilfeller med symmetrisk og asymmetrisk informasjon.

 Studenten skal etter fullført emne:

 • forstå hvordan avkastning og risiko påvirker sparing og investering
 • forstå og kunne benytte kapitalverdimodellen til å beregne kapitalens alternativkostnad
 • forstå og kunne benytte arbitrasjeargumenter for verdsettelse av både finansielle eiendeler og prosjekt
 • forstå og kunne vurdere fordeler og ulemper med gjeldsfinansiering i et aksjeselskap
 • forstå hvordan utbyttepolitikken påvirker verdien av en aksje
 • kunne vurdere hvordan asymmetrisk informasjon kan skape interessekonflikter mellom eier og leder, eier og kreditor, og hvordan disse interessekonfliktene kan løses
 • forstå hvordan markedet for selskapskontroll fungerer
 • forstå hvordan fusjoner og oppkjøp kan være verdiskapende og verdireduserende 
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version