-

BØK620 Finansregnskap og verdsetting

BØK620 Finansregnskap og verdsetting

Emnekode: 
BØK620
Emnenavn: 
Finansregnskap og verdsetting
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansregnskap og verdsetting
Kursnavn på nynorsk: 
Finansregnskap og verdsetting
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

 Grunnleggende regnskap, bedriftsøkonomi og finans tilsvarende BØK105, BØK205 og BØK300

Emneinnhold

Emnet gir innsikt i teori og praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller som er sentrale i innenfor regnskap og revisjon. I tillegg gir det grunnlag for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet, med en utdyping av transaksjonsbasert kontra verdibasert rapportering. Disse temaene tas opp:

- beregning av avkastningskrav
- ulike verdsettingsmodeller
- usikkerhet i verdsetting
- verdsetting i oppkjøpstransaksjoner og betydningen av hvordan oppkjøpet organiseres (konserndannelse, fusjon og innmatskjøp)
- ulike modeller for resultatmåling og kapitalopprettholdelse under prisstigning
- verdibasert regnskap for ulike typer av investeringer (IFRS-regler)
- verdibasert kostnadsmåling og kapitalopprettholdelse
- analyse (rentabilitetsberegninger) med utgangspunkt i verdijusterte regnskaper

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
 • kunne gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital
 • kjenne prinsippene for resultat- og formuesmåling under prisendring
 • forstå formålet med finansregnskapet og formålet med regnskapets omfattende regulering, herunder IFRS-regelverket
 • forstå og kan reflektere over betydningen av ulike perspektiver i finansregnskapet, spesielt resultat- kontra balanseorientering
 • forstå betydningen av å utvikle en teoriramme for finansregnskapet (konseptuelle rammeverk)
 • forstå det teoretiske fundamentet for sentrale regnskapsprinsipper
 • kjenne til hovedtrekkene i den internasjonale regnskapsutviklingen
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesning per uke

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 4 timer skriftlig slutteksamen.Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker er ikke tillatt.-
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar: 4 timer skriftlig slutteksamen.
Hjelpemidler:Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker er ikke tillatt.
Hjelpemidler:-