-

BØK610 Finansregnskap 3

BØK610 Finansregnskap 3

Emnekode: 
BØK610
Emnenavn: 
Finansregnskap 3
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansregnskap 3
Kursnavn på nynorsk: 
Finansregnskap 3
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

BØK400 Finansregnskap 2

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor med vekt på å videreutvikle innsikten i grunnleggende prinsipper og måleproblemer i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet, herunder:

  • behandle (vurdere, verdsette, klassifisere og presentere) alle typer regnskapsposter (inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital). I dette inkluderes omarbeidelse av foreløpige regnskapsutkast og/eller foreta vurdering av flere alternative løsninger av et regnskapsproblem
  • diskusjon og løsning av teoretiske problemstillinger innenfor årsregnskapet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder
  • presentasjon av deler av eller hele årsregnskap og årsberetning (herunder inngår noter, konsernregnskap og kontantstrøm)
  • anvendelse av de rettslige regnskapsbegrepene grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, og være oppdatert med hensyn til endringer i disse begrepene
  • valgmuligheter for små foretak
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet og god regnskapskikk med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder
  • beherske regnskapsmessige problemstillinger relatert til foretaksintegrasjon; blant annet regnskapsføring av fusjoner og fisjoner og skatt i konsernforhold
  • beherske regnskapslovens krav til noteopplysninger og årsberetning, samt formelle prosedyrer for utarbeidelse av årsregnskap
  • ha en viss kunnskap om de mest sentrale forskjeller mellom norske (NRS) og internasjonale(IAS/IFRS) regnskapsregler
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 timer forelesning pr uke i tillegg til gruppearbeid

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 3 3Ikke påkrevdObligatorisk innlevering av gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe). Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe). Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)1006 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Karakterkrav for å bli registrert revisor er av Finanstilsynet fastsatt til C eller bedreRevisors håndbok, IFRS på norsk, Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), rente- og annuitetstabeller, kalkulator.Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:6 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Karakterkrav for å bli registrert revisor er av Finanstilsynet fastsatt til C eller bedre
Hjelpemidler:Revisors håndbok, IFRS på norsk, Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), rente- og annuitetstabeller, kalkulator.
Hjelpemidler:Separate list, see below