-

BØK610 Finansregnskap 3

BØK610 Finansregnskap 3

Emnekode: 
BØK610
Emnenavn: 
Finansregnskap 3
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansregnskap 3
Kursnavn på nynorsk: 
Finansregnskap 3
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

BØK400 Finansregnskap 2

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor med vekt på å videreutvikle innsikten i grunnleggende prinsipper og måleproblemer i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet, herunder:

  • behandle (vurdere, verdsette, klassifisere og presentere) alle typer regnskapsposter (inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital). I dette inkluderes omarbeidelse av foreløpige regnskapsutkast og/eller foreta vurdering av flere alternative løsninger av et regnskapsproblem
  • diskusjon og løsning av teoretiske problemstillinger innenfor årsregnskapet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder
  • presentasjon av deler av eller hele årsregnskap og årsberetning (herunder inngår noter, konsernregnskap og kontantstrøm)
  • anvendelse av de rettslige regnskapsbegrepene grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, og være oppdatert med hensyn til endringer i disse begrepene
  • valgmuligheter for små foretak
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet og god regnskapskikk med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder
  • beherske regnskapsmessige problemstillinger relatert til foretaksintegrasjon; blant annet regnskapsføring av fusjoner og fisjoner og skatt i konsernforhold
  • beherske regnskapslovens krav til noteopplysninger og årsberetning, samt formelle prosedyrer for utarbeidelse av årsregnskap
  • ha en viss kunnskap om de mest sentrale forskjeller mellom norske (NRS) og internasjonale(IAS/IFRS) regnskapsregler
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 timer forelesning pr uke i tillegg til gruppearbeid

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

Kvifte/Tofteland. 2008. Finansregnskap - god regnskapsskikk og IFRS. Fagbokforlaget
Huneide, Jens-Erik m.fl. Årsoppgjøret i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. Ny utgave ultimo januar hvert år
Den norske Revisorforening. Revisors håndbok. Ny utgave primo februar hvert år

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 3 3Ikke påkrevdObligatorisk innlevering av gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe)
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe)
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)1006 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Karakterkrav for å bli registrert revisor er av Finanstilsynet fastsatt til C eller bedreRevisors håndbok, IFRS på norsk, Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), rente- og annuitetstabeller, kalkulator.Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:6 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Karakterkrav for å bli registrert revisor er av Finanstilsynet fastsatt til C eller bedre
Hjelpemidler:Revisors håndbok, IFRS på norsk, Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), rente- og annuitetstabeller, kalkulator.
Hjelpemidler:Separate list, see below