-

BØK500 Revisjon

BØK500 Revisjon

Emnekode: 
BØK500
Emnenavn: 
Revisjon
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Revisjon
Kursnavn på nynorsk: 
Revisjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Emnet gir en grundig innføring i revisjonsteori og - metode, herunder:

 • revisjonsteori
 • planlegging
 • god revisjonsskikk
 • forvaltningsrevisjon
 • forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll herunder i IT-miljø
 • vurdering av risiko og vesentlighet
 • valg av revisjonshandlinger
 • revisjonsbevis og testmetoder
 • vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen
 • mislighetsoppdagelse
 • vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon
 • revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.)
 • revisor spesialområder og beslektede tjenester

For både teori- og metodedelen forutsettes det at revisjonsstandardene i tillegg til revisorloven legges til grunn i undervisningen, slik at studentene får et inngående kjennskap til hva som er god revisjonsskikk på det aktuelle området.

Emnet gir også en grundig innføring i den eksterne revisors rammebetingelser, herunder:

 • rammebetingelser for revisjon i privat sektor
 • rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor
 • revisors rolle i samfunnet
 • behov for revisjon og revisjonsplikt
 • godkjenning av revisorer
 • objektivitet og uavhengighet
 • revisors oppgaver
 • taushets- og opplysningsplikt
 • nye oppdrag og fratreden
 • erstatningsansvar
 • sanksjoner mot revisor (herunder straffeansvar)
 • kvalitetskontroll
 • generell etisk teori
 • etiske problemer i revisjon
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • kartlegge og vurdere kvaliteten på selskapets interne kontroll
 • fastsette vesentlighetsgrenser for bruk på det enkelte oppdrag
 • planlegge et revisjonsoppdrag, herunder vurdere et foretaks iboende risiko og kontrollrisiko og bestemme revisjonmessig angrepsvinkel
 • utforme mest effektive testmetoder og utvalg
 • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
 • konkludere på utførte revisjonshandlinger
 • utforme revisjonsberetningen
 • bestemmelser om annen lovpålagt og hensiktmessig rapportering
 • rammebetingelsene for revisoryrket og yrkesutøvelsen
 • anvende de etiske regler for god revisorskikk i praksis
 • vurdere revisors uavhengig til enhver tid
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 timer forelesning per uke ( noen uker  i semesteret er det to forelesninger pr uke og  andre uker er undervisningsfri). 

Pensum
 • Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.
 • Aktuell litteratur:
 • Gulden, Bror Petter. Revisjon: teori og metode. Cappelen Akademisk Forlag. ny utgave høst 2016
 • Gulden, Bror Petter. Den eksterne revisor. Gyldendal Akademisk Forlag. ny utgave våren 2015
 • Gulden, Bror Petter. Etikk, moral og revisjon. DnR Forlaget, juni 2014
 • Den norske revisorforening: Revisors håndbok (nyeste utgave, ny utgave primo februar hvert år)
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2Ikke påkrevdObligatoriske gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe) . Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav: 2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe) . Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter CRevisors håndbok, Norges Lover, særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), ikke-kommuniserbar kalkulator (tømt for minne).Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter C
Hjelpemidler:Revisors håndbok, Norges Lover, særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), ikke-kommuniserbar kalkulator (tømt for minne).
Hjelpemidler:Egen liste. Se under