-

BØK500 Revisjon

BØK500 Revisjon

Emnekode: 
BØK500
Emnenavn: 
Revisjon
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Revisjon
Kursnavn på nynorsk: 
Revisjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Emnet gir en grundig innføring i revisjonsteori og - metode, herunder:

 • revisjonsteori
 • planlegging
 • god revisjonsskikk
 • forvaltningsrevisjon
 • forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll herunder i IT-miljø
 • vurdering av risiko og vesentlighet
 • valg av revisjonshandlinger
 • revisjonsbevis og testmetoder
 • vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen
 • mislighetsoppdagelse
 • vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon
 • revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.)
 • revisor spesialområder og beslektede tjenester

For både teori- og metodedelen forutsettes det at revisjonsstandardene i tillegg til revisorloven legges til grunn i undervisningen, slik at studentene får et inngående kjennskap til hva som er god revisjonsskikk på det aktuelle området.

Emnet gir også en grundig innføring i den eksterne revisors rammebetingelser, herunder:

 • rammebetingelser for revisjon i privat sektor
 • rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor
 • revisors rolle i samfunnet
 • behov for revisjon og revisjonsplikt
 • godkjenning av revisorer
 • objektivitet og uavhengighet
 • revisors oppgaver
 • taushets- og opplysningsplikt
 • nye oppdrag og fratreden
 • erstatningsansvar
 • sanksjoner mot revisor (herunder straffeansvar)
 • kvalitetskontroll
 • generell etisk teori
 • etiske problemer i revisjon
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • kartlegge og vurdere kvaliteten på selskapets interne kontroll
 • fastsette vesentlighetsgrenser for bruk på det enkelte oppdrag
 • planlegge et revisjonsoppdrag, herunder vurdere et foretaks iboende risiko og kontrollrisiko og bestemme revisjonmessig angrepsvinkel
 • utforme mest effektive testmetoder og utvalg
 • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
 • konkludere på utførte revisjonshandlinger
 • utforme revisjonsberetningen
 • bestemmelser om annen lovpålagt og hensiktmessig rapportering
 • rammebetingelsene for revisoryrket og yrkesutøvelsen
 • anvende de etiske regler for god revisorskikk i praksis
 • vurdere revisors uavhengig til enhver tid
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 timer forelesning per uke ( noen uker  i semesteret er det to forelesninger pr uke og  andre uker er undervisningsfri). 

Pensum
 • Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.
 • Aktuell litteratur:
 • Gulden, Bror Petter. Revisjon: teori og metode. Cappelen Akademisk Forlag. ny utgave høst 2016
 • Gulden, Bror Petter. Den eksterne revisor. Gyldendal Akademisk Forlag. ny utgave våren 2015
 • Gulden, Bror Petter. Etikk, moral og revisjon. DnR Forlaget, juni 2014
 • Den norske revisorforening: Revisors håndbok (nyeste utgave, ny utgave primo februar hvert år)
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2Ikke påkrevdObligatoriske gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe)
Tester 2Ikke påkrevdIndividuelle flervalgstester
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav: 2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe)
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Individuelle flervalgstester
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Revisors håndbok, Norges Lover, særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), ikke-kommuniserbar kalkulator (tømt for minne).Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Revisors håndbok, Norges Lover, særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), ikke-kommuniserbar kalkulator (tømt for minne).
Hjelpemidler:Egen liste. Se under