-

BØK400 Finansregnskap 2

BØK400 Finansregnskap 2

Emnekode: 
BØK400
Emnenavn: 
Finansregnskap 2
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansregnskap 2
Kursnavn på nynorsk: 
Finansregnskap 2
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2022 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskapsforståelse tilsvarende BØK105.

Emneinnhold

Emnet tar for seg produksjonsprosessen bak det pliktige årsregnskapet og annen regnskapsforankret pliktig rapportering. Det forutsettes at studentene på forhånd har tatt et emne i brukerorientert finansregnskapsteori, slik at de har tilegnet seg en klar forståelse av formålet med regnskapet, grunnleggende sammenhenger, modeller, prinsipper, teoretiske utfordringer, måleproblemer og forsøkene på kvalitetssikring gjennom offentlig regulering og revisjon. Med brukerkunnskapene på plass er formålet med dette emne å behandle de praktiske utfordringene rundt det å utarbeide kvalitetssikret og beslutningsrelevant regnskapsinformasjon. Spesifikk emnebeskrivelse gis under.

1. Regnskapsorganisasjon

 • Formelle rammebetingelser
 • Bedriftens internkontroll - Behov, formål og ansvar
 • Komponentene i internkontrollen
 • Oppbygging av regnskapssystemet
 • Kvalitetskrav til regnskapet
 • Regnskapsrutinene
 • Regnskapsførerregelverket og etisk regelverk

2. Bokføring

 • Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker
 • Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer
 • Bokføring med et elektroniske regnskapsprogram
 • Bokføringsloven og dokumentasjonskravene
 • Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver

3. Årsavslutning
Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, skatteregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Postene under gjennomgås

 • Salg og kundefordringer
 • Kjøp, leverandørgjeld og varelager
 • Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • Tilvirkningskostnader og egentilvirket varelager
 • Kontraktstilvirkning
 • Anleggsmidler og av-/nedskriving
 • Aksjer, utbytte og kursendringer
 • Lån, renter og avdrag
 • Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
 • Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne :

 • kunne organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll
 • kjenne hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer
 • kunne bygge fornuftige kontoplaner og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner med kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk.
 • kunne regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma eAccounting
 • kunne utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • kunne gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av ferdig regnskap
 • kunne foreta nødvendige beregninger for utfylling av skatteregnskapet (pliktige vedlegg til skattemeldingen)
 • ha kjennskap til regnskapsførerregelverket
 • ha god innsikt i brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • forstå det teoretiske grunnlaget for grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • kjenne internasjonal regnskapsutvikling
Arbeids- og læringsaktiviteter

4 timer forelesning per uke og øvelser med Visma eAccounting

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F)100 Egen liste Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillattSeparate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Egen liste Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillatt
Hjelpemidler:Separate list, see below