-

BØK400 Finansregnskap 2

BØK400 Finansregnskap 2

Emnekode: 
BØK400
Emnenavn: 
Finansregnskap 2
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansregnskap 2
Kursnavn på nynorsk: 
Finansregnskap 2
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskapsforståelse tilsvarende BØK105.

Emneinnhold

Emnet tar for seg produksjonsprosessen bak det pliktige årsregnskapet og annen regnskapsforankret pliktig rapportering. Det forutsettes at studentene på forhånd har tatt et emne i brukerorientert finansregnskapsteori, slik at de har tilegnet seg en klar forståelse av formålet med regnskapet, grunnleggende sammenhenger, modeller, prinsipper, teoretiske utfordringer, måleproblemer og forsøkene på kvalitetssikring gjennom offentlig regulering og revisjon. Med brukerkunnskapene på plass er formålet med dette emne å behandle de praktiske utfordringene rundt det å utarbeide kvalitetssikret og beslutningsrelevant regnskapsinformasjon. Spesifikk emnebeskrivelse gis under.

1. Regnskapsorganisasjon

 • Formelle rammebetingelser
 • Bedriftens intern kontroll - Behov, formål og ansvar
 • Komponentene i internkontrollen
 • Oppbygging av regnskapssystemet
 • Kvalitetskrav til regnskapet
 • Regnskapsrutinene
 • Regnskapsførerregelverket og etisk regelverk

2. Bokføring

 • Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker
 • Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer
 • Bokføring med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma Avendo
 • Bokføringsloven og dokumentasjonskravene
 • Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver

3. Årsavslutning
Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, skatteregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Postene under gjennomgås

 • Salg og kundefordringer
 • Kjøp, leverandørgjeld og varelager
 • Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • Tilvirkningskostnader og egentilvirket varelager
 • Kontraktstilvirkning
 • Anleggsmidler og av-/nedskriving
 • Aksjer, utbytte og kursendringer
 • Lån, renter og avdrag
 • Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
 • Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne :

 • organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll
 • kjenne hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer
 • bygge fornuftige kontoplaner og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner med kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk.
 • regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma Avendo
 • utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av ferdig regnskap
 • foreta nødvendige beregninger for utfylling av ligningspapirer og selvangivelse
 • ha kjennskap til regnskapsførerregelverket
 • ha god innsikt i brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • forstå det teoretiske grunnlaget for grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • kjenne internasjonal regnskapsutvikling
Arbeids- og læringsaktiviteter

4 timer (2 + 2) forelesning per uke pluss øvelse i PC-lab

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

'Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein. Regnskapsorganisasjon. Cappelen Akademisk Forlag
Oddbjørn Sættem. Videregående bokføring og årsavslutning. Los Forlag
Oddbjørn Sættem. Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag
Stoff som legges ut i Fronter. Nettbasert brukerveiledning for Visma Avendo

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdObligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres, men de er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, også må gjøre arbeidskravene på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres, men de er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, også må gjøre arbeidskravene på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)100 Egen liste Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillattEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Egen liste Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillatt
Hjelpemidler:Egen liste. Se under