-

BØK300 Finansiell- og økonomisk styring

BØK300 Finansiell- og økonomisk styring

Emnekode: 
BØK300
Emnenavn: 
Finansiell- og økonomisk styring
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Studiepoeng: 
15
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Autumn
Eksamenssemester: 
2017 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Finansregnskap 1, BØK205 Økonomistyring og regnskap, MAT100 Matematikk og MAT110 Statistikk I eller tilsvarende.

Emneinnhold

Investering og Finansiering (teller 60% av endelig karakter):

 • Verdsettelse av aksjer og obligasjoner
 • Investeringsanalyse og verdsettelse av real investeringer
 • Risiko og avkastning
 • Porteføljeteori, kapitalverdimodellen, og kapitalens alternativkostnad
 • Finansiering, markedseffisiens-hypoteseen, gjelds- og utbyttepolitikk
 • Verdsettelse av bedrifter
 • Verdsettelse av finansielle opsjoner og real opsjoner
 • Diverse tema som f.eks. kredittrisiko, risikostyring, fusjoner, restrukturering, eller eierstyring

Første tema er nåverdi og nettonåverdi. Her lærer man å verdsette oligasjoner, aksjer, og prosjekter ved å diskontere risikofri kontantstrømmer. Andre tema er risiko. Her lærer man om sammenhengen mellom risiko og avkastning, og hvordan risiko reduseres når man setter sammen en portefølje av investeringer. Porteføljeteorien leder opp til kapitalverdimodellen som ofte danner grunnlaget for å beregne kapitalens alternativkostnad. Tredje tema er finansiering. Det sentrale spørsmålet er om det finnes "billige" måter å finansiere en bedrift på. Markedseffisiens-hypotesen og Miller-Modigliani-teoremene danner grunnlaget for å besvare finansieringsspørsmålet. Vi avslutter temaet ved å se på hvordan finansieringen påvirker verdsettelsen av bedrifter. Fjerde tema er opsjoner. Her lærer man den binomiske opsjonsprisingsmodellen og hvordan man benytter Black-Scholes-formelen til å verdsette finansielle opsjoner. Deretter anvendes modellene på real opsjoner. Kurset avsluttes med diverse tema som kan variere fra år til år avhengig av studentenes interesse.

Driftsregnskap (teller 40% av endelig karakter):

 • Inntekts- og kostnadskontroll
 • Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost
 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv.
 • Aktivitetsbasert regnskap. Et alternativ til den tradisjonelle kostnadsanalysen
Forventet læringsutbytte

Investering og Finansiering (teller 60% av endelig karakter):

Studenten skal forstå hvorfor nåverdi-metoden benyttes til å verdsette investeringer. Studenten skal kunne utføre nåverdi-beregninger. Studenten skal forstå hvilken type risiko som gir risikopremie og hvorfor. Studenten skal kunne beregne porteføljeavkastning og porteføljerisiko. Studenten skal kunne benytte kapitalverdimodellen til å beregne avkastningskrav for ulike typer investeringer. Studenten skal forstå hvorfor det ikke er lett å finne gratis-lunsjer i finansmarkedene. Studenten skal være kjent med Modigliani-Miller teoremene og forstå hvordan innsikten anvendes ved beregning av avkastningskrav. Studenten skal kunne beregne og danne kontantstrømprognoser for å verdsette bedrifter. Studenten skal kunne verdsette bedrifter både med WACC-metoden, APV-metoden, og vite hvilken metode som er best egnet i hvert enkelt tilfelle. Studenten skal forstå hordan finansielle opsjoner kan benyttes til risikostyring. Studenten skal kunne gjøre enkle arbitrasje-arguement og forstå hvorfor put-call paritet må holde. Studenten skal kunne forstå den binomiske opsjonsprisingsmodellen og kunne benytte modellen (samt Black-Scholes-formelen) til å verdsette opsjoner. Studenten skal også forstå hvorfor nåverdi-metoden ikke benyttes til å verdsette opsjoner, og hvilken implikasjon dette har for verdsettelse av real opsjoner.

Driftsregnskap (teller 40% av endelig karakter):
Gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak. Først gis en oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er her viktig å drøfte ulike vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er også viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett og hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Det legges videre vekt på å fremme en helhetsforståelse der økonomistyringen settes inn i en større sammenheng. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer

Arbeids- og læringsaktiviteter

6 timer forelesning per uke,  2 timer øving med øvingslærer

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

Brealey, Myers, & Allen.2016. Principles of Corporate Finance. 12th edition. McGraw-Hill International Edition. (sterkt anbefalt)

Bøhren & Michalsen. 2012. Finansiell økonomi. 4.utgave. Fagbokforlaget. (norsk alternativ)

Kjell Gunnar Hoff ; Trond Bjørnenak. 2006. Driftsregnskap og Budsjettering. 4.utg. Universitetsforlaget

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 4 4Ikke påkrevdObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 4
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version