-

BØK300 Finansiell- og økonomisk styring

BØK300 Finansiell- og økonomisk styring

Emnekode: 
BØK300
Emnenavn: 
Finansiell- og økonomisk styring
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansiell- og økonomisk styring
Kursnavn på nynorsk: 
Finansiell- og økonomisk styring
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Finansregnskap 1, BØK205 Økonomistyring og regnskap, MAT100 Matematikk og MAT110 Statistikk I eller tilsvarende.

Emneinnhold

Investering og Finansiering (teller 60% av endelig karakter):

 • Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering
 • Korrekte verdivurderingsmetoder med basis i investering/konsum beslutninger
 • Kontantstrømoppsett og behandling av arbeidskapital med en kort gjennomgang av matematisk finans
 • Investeringsanalyser med nåverdi-, internrente- og annuitetberegninger med basis i matematisk finans
 • Økonomisk optimal levetid og utskiftningsanalyser av eksisterende anlegg
 • Skatt og inflasjon i Norge og skattens innvirkning på kontantstrømmer og metoder. Skattevridninger.
 • Nytteteori for risikoaversjon og porteføljeteori for optimalisering avveining mellom avkastning og risiko
 • Kapitalverdimodellen som forlengelse av porteføljeteorien
 • Finansieringsbeslutningen med overgang til gjeldsgrad og dividendebeslutninger
 • Innføring i opsjonsteori, rentemarkedet (fixed asset theory) og valutamarkede

Først dekkes sikkerhetstilfellet med målsetninger for faget, kapitalkostnad og grensenytte av penger. Etter en kort innføring i matematisk finans og kontantstrømmer kan man gjennomføre investeringsmetoder (nåverdi, intenretne og annuitet), økonomisk levetid/utskifting, skatt og prisstigning/inflasjon. For prosjekt skal man kunne å beregne nåverdi med basis i både totalkapitalmetode og egenkapitalmetode. Etter forståelsen under sikkerhet er innarbeidet i full bredde, behandles problemstillinger knyttet til en usikker framtid ved investeringer. For å kjenne begrepet risiko/usikkerhet innføres nytteanalyser som avklarer begrepet risikoaversjon for en generell investor. Når risikoaversjon er dekket kan porteføljeteorien dekkes med overgang til klassisk finansieringsteori som kapitalverdimodellen og risikojustert kapitalkostnad i investeringsanalyser. Endelig overføres investeringsanalysen under sikkerhet og usikkerhet til finansieringsbeslutningen for bedrift gjennom gjeldsgrad og dividendebeslutninger. Det gis en kort oversikt til slutt i faget rundt opsjonsteori, rente- og valutamarkedet

Driftsregnskap (teller 40% av endelig karakter):

 • Inntekts- og kostnadskontroll
 • Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost
 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv.
 • Aktivitetsbasert regnskap. Et alternativ til den tradisjonelle kostnadsanalysen
Forventet læringsutbytte

Investering og Finansiering (teller 60% av endelig karakter):
Gi innføring og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Emnet skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger. Første del av emnet skal fokusere på å gi studentene et korrekt fundament for bruk og forståelse av investeringsmetoder under sikkerhet. Siste del av emnet skal fokusere på usikkerhet ved framtidige beslutninger, herunder nytteteori, porteføljeteori og kapitalverdimodellen samt selve finansieringsbeslutningen herunder gjeldsgrad og dividende

Driftsregnskap (teller 40% av endelig karakter):
Gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak. Først gis en oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er her viktig å drøfte ulike vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er også viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett og hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Det legges videre vekt på å fremme en helhetsforståelse der økonomistyringen settes inn i en større sammenheng. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer

Arbeids- og læringsaktiviteter

4-6 timer forelesning per uke - labøvelser

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

Steve Lumby & Chris Jones. 2003. Corporate Finance, Theory and Practice. 7th edition. Thomson
Knut Boye & Steen Koekkebakker. 2006. Finansielle Emner. 14 utg. Cappelen Akademisk Forlag
Kjell Gunnar Hoff ; Trond Bjørnenak. 2006. Driftsregnskap og Budsjettering. 4.utg. Universitetsforlaget

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent før slutteksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent før slutteksamen.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F)100 All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data