-

BØK205 Økonomistyring og regnskap

BØK205 Økonomistyring og regnskap

Emnekode: 
BØK205
Emnenavn: 
Økonomistyring og regnskap
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Økonomistyring og regnskap
Kursnavn på nynorsk: 
Økonomistyring og regnskap
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Finansregnskap 1

Emneinnhold

Emnet bygger på BØK105 Finansregnskap 1 som legger den grunnleggende forståelsen for oppbyggingen av regnskapsrapportering. BØK205 Økonomistyring og regnskap starter derfor med analyse av det ferdige finansregnskapet. Analysen fokuserer både på sentrale eksterne brukere og det interne styringsformålet. Vurdering av risiko og lønnsomhet står sentralt i analysene. Neste trinn er å vise hvordan bedriftene kan forbedre resultatet gjennom den interne økonomistyringen. Det gis en innføring i typiske beslutningsproblemer en bedrift står ovenfor og hvordan disse i prinsippet bør angripes.

Stikkord:

 • analyse av finansregnskapet
 • valg av selskapsform
 • grunnleggende økonomisk teori
 • økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
 • bedriftens kostnader og inntekter
 • bedriftens tilpasning til ulike markedsformer
 • produktkalkulasjon
 • kostnad - resultat – volumanalyser
 • produktvalg ved flaskehalser
 • enkle investeringsanalyser
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne: 

 • kunne analysere et finansregnskap og på det grunnlag vurdere lønnsomhet og risiko i bedrifter
 • kunne reflektere over informasjonen i finansregnskapet i forhold til beslutningsrelevans for sentrale brukere
 • forstå forskjellen mellom finansregnskapet og bedriftens interne økonomistyringssystem
 • kjenne sentrale trekk ved økonomiske beslutninger som bedrifter må fatte
 • forstå hvordan markedet koordinerer tilbud og etterspørsel
 • kjenne ulike selskapsformer og vite hva som vektlegges ved valg av selskapsform
 • kjenne grunnleggende kostnadsbegreper og forstå kostnaders variabilitet, samt praktiske problemstillinger som merverdiavgift, arbeidskiveravgift og feriepenger
 • kunne utføre beregninger hvor alternativkostnaden og andre kostnadsbegreper inngår
 • ha kjennskap til de ulike markeder, konkurranseformer, konkurransemidler og begrepet priselastisitet
 • kunne finne frem til optimal tilpasning for monopolbedrift og bedrift i fullkommen konkurranse, samt delvis og full tilpasning til to markeder
 • kunne utføre produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden
 • kunne foreta KRV- og nullpunktsanalyser
 • kunne foreta flaskehalsberegninger ved én knapp faktor og når det samtidig eksisterer flere flaskehalser
 • kunne utføre lønnsomhetsberegninger med pay back-metoden og nåverdimetoden 
Arbeids- og læringsaktiviteter

2-3 timer forelesning per uke

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart

Anbefalt litteratur

 1. Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. En caseorientert tilnærming. Siste utg.
 2. Oddbjørn Sættem: Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap. Siste utg.
 3. Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. Siste utg.
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments 4 3Ikke påkrevdObligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres, men de er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, også må gjøre arbeidskravene på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres, men de er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, også må gjøre arbeidskravene på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillatt. Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillatt.
Hjelpemidler:Separate list, see below
Course name
Emnet har 7,5 studiepoeng overlapping med emnet BØK100 Bedriftsøkonomi I
Vektingsreduksjoner:
Emne:Emnet har 7,5 studiepoeng overlapping med emnet BØK100 Bedriftsøkonomi I