-

BØK105 Finansregnskap 1

BØK105 Finansregnskap 1

Emnekode: 
BØK105
Emnenavn: 
Finansregnskap 1
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Finansregnskap 1
Kursnavn på nynorsk: 
Finansregnskap 1
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet gir et første møte med bedriftsøkonomi som fagområde. Det starter med en innføring i de vanligste transaksjonstypene som økonomisk virksomhet involverer. Deretter forklares prinsippene for oppbygging av et økonomisystem for å registrere transaksjoner. Neste trinn er å utarbeide rapporter som egner seg som beslutningsgrunnlag for sentrale brukere. En innføring i prinsipper for regnskapsrapportering står derfor sentralt. Her vektlegges bedriftens offisielle årsregnskap - finansregnskapet. Hovedformålet er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon, som de fleste studentene vil få et forhold til ved bruk, utarbeidelse eller kontroll. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapslov og internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapslovens og revisors rolle for å skape tillit til regnskapsinformasjon bli forklart. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås i detalj. For å belyse begrensninger i informasjonsverdien til det transaksjonsbaserte regnskapet vil også alternative modeller bli tatt opp. Spesielt utdypes den verdibaserte modellen og IFRS-reglene.

Stikkord

1. Grunnleggende regnskapsforståelse

 • Regnskapets målformulering, brukere og konflikter
 • Grunnleggende sammenhenger
 • Aksjeselskapet og vanlige forretningstransaksjoner
 • Grunnleggende regnskapsmodeller
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Bokføringsreglene og dobbelt bokholderi-prinsippet

2. Utdyping av regnskapsbasert måling og presentasjon

 • Kundefordringer og tap
 • Varelager og innkjøpskostnader i handelsbedrifter
 • Varelager og tilvirkningskostnader i vanlige produksjonsbedrifter
 • Aksjer og kursgevinster/tap
 • Anleggsmidler og avskrivning/nedskriving
 • Langsiktige lån og rentekostnader

3. Utdyping av regnskap og likviditet

 • Kontantstrømoppstilling
 • Kapitalbinding i driftsrelatert arbeidskapital
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
- forstå formålet med finansregnskapet og formålet med regnskapets omfattende regulering
- forstå nødvendige sammenhenger i periodevis resultat- og formuesrapportering
- ha erkjent det vanskelige med periodevis regnskapsrapportering under usikkerhet
- mestre grunnleggende modeller for regnskapsrapportering under usikkerhet
- kjenne grunntrekkene i norsk og internasjonal regnskapsregulering
- kunne bistå bedrifter i å løse sentrale måleproblemer ved iverksettelse av norsk og internasjonal regnskapsregulering
- kunne utarbeide kontantstrømoppstilling for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseinformasjon
- kunne nyttiggjøre seg regnskapsinformasjon i kraft å være en kompetent, reflektert og kritisk bruker

Arbeids- og læringsaktiviteter

2-3 timer forelesning per uke. Gruppevise oppgaveøvinger.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved semesterstart

Anbefalt litteratur:
Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. 1.utg. Los Forlag 2014.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdObligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres, men de er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, også må gjøre arbeidskravene på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres, men de er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, også må gjøre arbeidskravene på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker er ikke tillatt. -
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker er ikke tillatt.
Hjelpemidler:-