-

ADM912 Samfunnnsvitenskapelige metoder

ADM912 Samfunnnsvitenskapelige metoder

Emnekode: 
ADM912
Emnenavn: 
Samfunnnsvitenskapelige metoder
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Kursnavn på engelsk: 
Samfunnnsvitenskapelige metoder
Kursnavn på nynorsk: 
Samfunnnsvitenskapelige metoder
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Design, problemformuleringer og undersøkelsesopplegg

Analyse av empirisk materiale

Hovedretninger innen nyere metodediskusjoner

Vanlige framgangsmåter i samfunnsfaglige undersøkelser og de teoretiske og metodiske forutsetninger disse bygger på

Framgangsmåter og prinsipper for arbeid med og skriving av masteroppgaver

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • Beherske sentrale metodiske tilnærminger i samfunnsvitenskapelige undersøkelser og utredninger
  • Kunne forholde seg til undersøkelser og annen forskning på en metodisk og teoretisk refletert og kritisk måte
  • Kunne diskutere sammenhengen mellom teori og metode
  • Kunne lage design og prosjektskisser for samfunnsvitenskapelige undersøkelser
  • Kunne gjøre egne samfunnsvitenskapelige undersøkelser på en metodisk god måte
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning 1-2 ganger per uke. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og seminarer.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)22Ikke påkrevd2 obligatoriske oppgaver relatert till masteroppgaven, utført individuelt eller i grupper bestående av 2 personer. Godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:2 obligatoriske oppgaver relatert till masteroppgaven, utført individuelt eller i grupper bestående av 2 personer. Godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell 5timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet: 5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat