-

ADM840 Kommunen i det 21. århundre

ADM840 Kommunen i det 21. århundre

Emnekode: 
ADM840
Emnenavn: 
Kommunen i det 21. århundre
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt: ADM 110 Stats- og kommunalkunnskap eller tilsvarende

Forkunnskapskrav

Relevant bachelor

Emneinnhold

Emnet behandler sentrale teori- og analysetradisjoner innen lokal politikk og organisering.

For samfunnsforskere er kommunene et samfunnsvitenskapelig laboratorium. Antall enheter på dette nivået er mange nok til at man kan sammenlikne og generalisere; samtidig er den enkelte kommune liten nok til at man kan kontrollere for ulike faktorer, og til at man kan studere prosesser over tid. I tillegg er tilgangen på data både lett og omfattende. Kommuneforskingens fokus på det kommunale styringsnivået har et teoretisk og empirisk nedfallsfelt som er like mangfoldig som kommunenes utfordringer og virkeområde.

Emnet legger også vekt på å forstå den norske kommunen i en nordisk og europeisk sammenheng.

Tema for samlingene:

  • Teoretiske tilnærminger og forskningstradisjoner om lokalsamfunn og politikkutforming
  • Lokalpolitiske prosesser
  • Tjensteproduksjon
  • Organisasjons- og ledelsesformer.
  • Reformer, sett i lys av ulike rasjonaler for det kommunale styriningsnivået
  • Spenninger og dilemma
Forventet læringsutbytte
  • Ha kunnskap om og oversikt over nyere teori og forsking om kommunepolitikk
  • Ha kjennskap til metoder som blir nyttet i forskning av lokaldemokrati og kommunal politikkutforming
  • Kunne identifisere og analysere aktuelle utviklingstrekk
  • Kunne anvende sentrale teorier i en selvstendig drøfting av problemstillinger knyttet til lokal politikk og organisering
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlingsbasert seminar fordelt på seks dager (9.15 -16.00). Obligatorisk oppmøte.

Pensum

Baldersheim, H. & L. E. Rose (2014) Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget.
Schwab, Christian, Geert Bouckaert and Sabine Kuhlmann (eds.) (2017). The Future of Local Government in Europe. Lessons from Research and Practice in 31 Countries. Baden-Baden: Nomos.

I tillegg kommer artikler og bokkapitler.
 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen- -Bokstavkarakter (A - F)100Hjemmeeksamen/paper Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Hjemmeeksamen/paper
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler