-

ADM730 Fremtidens (smarte) byer

ADM730 Fremtidens (smarte) byer

Emnekode: 
ADM730
Emnenavn: 
Fremtidens (smarte) byer
Studieprogram: 
Bærekraftig byutvikling
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2021 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Som for opptak til studium i bærekraftig byutvikling.

Kurset passer også studenter på høgskolens Master i Økonomi og Administration og Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Det er bra om studenten gjennomført ADM725 Urban governance og bærekraftig utvekling eller tillsvarende, eller er registrert på TRA715 Transport og bymiljø.

Emneinnhold

Emnet er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Det gis også som valgemne til studenter på ulike masterprogram. Emnet er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til tematiker på kursen.

Hvordan ser visjonene for å nå bærekraftige, inkluderende og trygge byer i fremtiden ut? Emnet har som målsetning å undersøke mangesidige og konkurrerende krefter som påvirker konstruksjonen av fremtidens byer. Kursen utgår fra byers eksisterende system og relaterer det til visjoner om fremtiden. Emnet har en tverrfaglig tilnærming, grundat i ulike samfunnsvetenskaplige perspektiv. Studentene blir introdusert til begrep som smarte byer, digitalisering, living lab og andre metoder som brukes når man arbeider med fremtidens byer. Emnet går gjennom praktiske eksempel og tiltak som gjennomføres i ulike byer og regioner. Emnet benytter case både fra ulike land i verden.

Emnet vektlegger nysgjerrighet og selvstendighet. I prosjektarbeidet kan studentene selv velge metode(r)/verktøy for å undersøke et aspekt på framtidens byer. Det gis fleksibilitet for kreativitet, kritisk tenkning og innovasjon. Verktøy og presentasjonsformer vil kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til presentasjon i form av film, websider m.m.

Forventet læringsutbytte

Studentene får innsikt i ulike tverrfaglige teorier og analytiske rammeverk som brukes for å få en dypere forståelse for nyere perspektiv på bærekraftig byutvikling. Studentene skal kunne beskrive og ha innsikt i endringsprosesser koplet til teknologi og innovative løsninger. Studentene arbeider med konkrete case. Gjennom disse vil studentene kunne utvikle evner til diskutere å presentere kreative og visjonære ideer/forslag relatert til framtidens byer. Studentene blir også i stand til beherske faglig terminologi og uttrykksformer og kunne kommunisere om dette til relevante aktører og til allmennheten.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset er tilpasset folk i arbeid og undervisningen er derfor samlingsbasert, 2 samlinger (3+2 dager/samling). 

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, diskussjoner og selvstendig arbeid. Forelesningene kan bestå av foredrag, casediskusjoner, student presentasjoner etc. for å fremme refleksjon og kritisk tenking i klasserommet. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 1 1PåkrevdStudentene leverer en oppgave som gjennomføres mellom samling 1 og 2. Oppgaven er et større prosjektarbeid Oppgaven kan gjøres i gruppe eller individuelt. Karakter: bestått/ikke bestått
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Studentene leverer en oppgave som gjennomføres mellom samling 1 og 2. Oppgaven er et større prosjektarbeid Oppgaven kan gjøres i gruppe eller individuelt. Karakter: bestått/ikke bestått
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual7daysLetter (A - F)100 % All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:7
Varighetstype:days
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100 %
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material