-

ADM730 Fremtidens (smarte) byer

ADM730 Fremtidens (smarte) byer

Emnekode: 
ADM730
Emnenavn: 
Fremtidens (smarte) byer
Studieprogram: 
Bærekraftig byutvikling
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Som for opptak til studium i bærekraftig byutvikling samt gjennomført noen av kursene ADM725 Urban governance og bærekraftig utvekling, SØK720 Urban økonomi eller er registrert på TRA715 Transport og bymiljø eller tillsvarende.

Emneinnhold

Emnet er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Det gis også som valgemne til studenter på ulike masterprogram. Emnet er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til tematiker på kursen.

Hvordan ser visjonene for å nå bærekraftige, inkluderende og trygge byer i fremtiden ut? Emnet har som målsetning å undersøke de mest mangesidige og konkurrerende krefter som påvirker konstruksjonen av fremtidens byer. Kursen utgår fra byers eksisterende system og relaterer det til visjoner om fremtiden. Emnet har en tverrfaglig tilnærming. Studentene blir introdusert til begrep som smarte byer, digitalisering, living lab og andre metoder som brukes når man arbeider med fremtidens byer. Emnet går gjennom praktiske eksempel og tiltak som gjennomføres i ulike byer og regioner. Emnet benytter case både fra ulike land i verden.

Emnet vektlegger nysgjerrighet og selvstendighet. I prosjektarbeidet skal studentene selv velge metode(r)/verktøy for å undersøke et aspekt på framtidens byer. Det gis fleksibilitet for kreativitet, kritisk tenkning og innovasjon. Verktøy og presentasjonsformer vil kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til presentasjon i form av film, websider m.m.

Forventet læringsutbytte

Studentene får innsikt i ulike tverrfaglige teorier og analytiske rammeverk som brukes for å få en dypere forståelse for nyere perspektiv på bærekraftig byutvikling. Studentene skal kunne beskrive og ha innsikt i endringsprosesser koplet til teknologi og innovative løsninger. Studentene arbeider med konkrete case og hypotetiske utviklingsscenarier. Gjennom disse vil studentene kunne utvikle evner til diskutere å presentere kreative og visjonære ideer/forslag på framtidens byer. Studentene blir også i stand til beherske faglig terminologi og uttrykksformer og kunne kommunisere om dette til relevante aktører og til allmennheten.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset er tilpasset folk i arbeid og undervisningen er derfor samlingsbasert, 2 samlinger (3 + 2 dager/samling). 

Samlingssted Molde.

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, diskussjoner og selvstendig arbeid. Forelesningene kan bestå av foredrag, kortere filmer, casediskusjoner, student presentasjoner etc. for å fremme refleksjon og kritisk tenking i klasserommet. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Pensum

Kurset er under utvikling våren 2018. Justeringer av kurset kan derfor skje og litteratur kan endres. Fullstendig litteraturliste vil bli gitt senest 14 dager før kursstart.

Preliminær litteratur:

  • Katharine S. Willis, Alessandro Aurigi (2018): Digital and Smart Cities. Routledge.
  • Emnet innehåller flere eksempel og nyere forskning. Hovedlitteratur er derfor vitenskapelige artikler og rapporter.
  • Til prosjektarbeidet anbefales at studentene også bruker litteratur fra tidligere kurser og egen valgt litteratur.

Komplementær litteratur til prosjektarbeidet:

  • Abrahamson (2016): Studying Cities and City Life: An Introduction to Methods of Research. Routledge.
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) PåkrevdStudentene leverer en oppgave. Oppgavene kan gjøres i gruppe eller individuelt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Studentene leverer en oppgave. Oppgavene kan gjøres i gruppe eller individuelt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Other assessment form, describe in comment fieldIndividual 1semesterPass/fail0Projektarbeid som leveres før siste samling og presenteres muntlig på samlingen. Kan gjøres individuelt eller i gruppe. All printed and written supporting material
Home assessmentIndividual daysLetter (A - F)100% All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Other assessment form, describe in comment field
Gruppering:Individual
Varighet: 1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:0
Kommentar:Projektarbeid som leveres før siste samling og presenteres muntlig på samlingen. Kan gjøres individuelt eller i gruppe.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:days
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material