-

ADM725 Urban governance og bærekraftig utvikling

ADM725 Urban governance og bærekraftig utvikling

Emnekode: 
ADM725
Emnenavn: 
Urban governance og bærekraftig utvikling
Studieprogram: 
Bærekraftig byutvikling
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Som for opptak til studium i bærekraftig byutvikling 

Emneinnhold

Emnet er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Det gis også som valgfag til studenter på ulike masterprogram. Emnet er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til tema som behandles i emnet.

Hovedmålet med emnet er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene urban governance, bærekraft og byutvikling. Politiske aspekter og rammene rundt bærekraftig byutvikling vektlegges. For å lykkes med en god byutvikling er det viktig å få til godt samarbeid lokalt med ulike aktører, for eksempel planlegger, politiker, næringsliv og innbyggere. På kurset diskuteres planlegging og tiltak, med utgangspunkt i et bredt samarbeid, og de muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for urbane planleggings- og policyprosesser gir. Sentralt i dette er også ulike metoder for medvirkning.

Emnet behandler også innholdet i planer og policies rundt byutvikling. Hver by er unik i sin struktur, lokalisering, næringsliv etc. som tilsammen gjør byen attraktiv. Hvordan kan mål om bærekraftighet og attraktivitet overføres til planer og prosjekt på lokalt og/eller regionalt nivå?

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i byutvikling. Dette omfatter blant annet at kunne identifisere sentrale aktører og vise insikt i problematikker relatert til bærekraftig byutvikling og medvirkningsprosesser. Studentene skal ha kunnskap om virkemidler og policy relatert til bærekraft og byutvikling.

Studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til byplanlegging, og utvikle standpunkter til hva de mener er god byutvikling, med vekt på bærekraftige mål, og kunne reflektere over dette.

Etter kurset vil studentene ha styrket kompetanse i å identifisere, reflektere og respondere på utfordringer innen byutvikling og samhandling, i organisasjoner og for enkeltaktører som opererer i dette feltet.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet et bygget opp over forelesninger, selvstudier, skriftlig oppgave og diskusjoner. Videre gis det oppgave(r) som presenteres i klasserommet. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Kurset går over to samlinger, 2 + 3 dager.

Samlingssted: Molde

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt senest 14 dager før kursstart 

Litteratur 2019 (kan endres til 2020):

  • Hanssen, G. S., & Hofstad, H. ; S. (2015). Kompakt byutvikling : muligheter og utfordringer (p. 301 s.). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Joss, S. (2015) Sustainable Cities. Governing for Urban Innovation. London: Palgrave.
  • Florida, R. (2017). The new urban crisis : how our cities are increasing inequality, deepening segregation, and failing the middle class - and what we can do about it (p. XX, 310 s.). New York, NY: Basic Books.

Flere rapporter og/eller/ artikler vil inngå.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 1 1PåkrevdEn oppgave som leveres under kurset og presenteres muntlig i klasserommet. Oppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe Obligatorisk oppmøte de dager då studentene presenterer sine oppgaver. Oppgaven gis karakter bestått/ikke bestått. Oppgaven må være bestått før eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:En oppgave som leveres under kurset og presenteres muntlig i klasserommet. Oppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe Obligatorisk oppmøte de dager då studentene presenterer sine oppgaver. Oppgaven gis karakter bestått/ikke bestått. Oppgaven må være bestått før eksamen.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual 7daysLetter (A - F)100 % All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet: 7
Varighetstype:days
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100 %
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material