-

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

Emnekode: 
ADM700
Emnenavn: 
Globale endringer og organisasjoner
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Kursnavn på engelsk: 
Globale endringer og organisasjoner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
 • Globalisering som modernitetsbetingelse: risiko, akselerasjon og geopolitik
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Klimaforandringer, teknologi og øko-systemer
 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Nye globale reguleringsregimer 
 • Globaliseringens ideologi: kapitalismeformer og modstandsbevegelser
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • forstå 'risikosammfunnet' og ha innsikt i flere av nåtidens store globale utfordringer innenfor miljø, teknologi, politikk og økonomi
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer eller i skriftlige/mundtlige presentasjoner
 • ha reflektert over sin egen innleiring i globaliseringens problemer, muligheter og paradokser, og være i stand til å beskrive globaliserings effekt på individnivå med eget eller andre nære eksempler
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

Første samling foregår som en introduksjon til faget og til masteren som helhet, hvor de studerende møter forelesere, presenteres for faglige forventninger, jobber med ulike øvelser, danner arbeidsgrupper, skaper sammenheng og -hold, med videre. Denne samling har obligatorisk fremmøte.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdDer er obligatorisk opmøte på hele introduksjonsseminaret
Muntlig fremlegg11PåkrevdGruppebaseret mundtlig præsentation af et af kursets teoretiske emner (som gives af kursusansvarlig til de enkelte grupper).
Oppgave(r)11Påkrevd2-siders essay som afleveres midtvejs i semestret og gennemgås mundtligt med underviseren i korte, individuelle vejledninger.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Der er obligatorisk opmøte på hele introduksjonsseminaret
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Gruppebaseret mundtlig præsentation af et af kursets teoretiske emner (som gives af kursusansvarlig til de enkelte grupper).
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:2-siders essay som afleveres midtvejs i semestret og gennemgås mundtligt med underviseren i korte, individuelle vejledninger.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe3dagerBokstavkarakter (A - F)100Eksamen er en hjemmeopgave, der forener teori med empiri for at analysere en problemstilling af global art. Der udleveres et eksamensspørgsmål som skal besvares. Grupperne består af 2 personer. Det forventes at studenten løfter en problemstilling ved hjælp af selvstændig og begrebspræcis analyse, i hvilken flere af kursets tekster trækkes ind. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:3
Varighetstype:dager
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Eksamen er en hjemmeopgave, der forener teori med empiri for at analysere en problemstilling af global art. Der udleveres et eksamensspørgsmål som skal besvares. Grupperne består af 2 personer. Det forventes at studenten løfter en problemstilling ved hjælp af selvstændig og begrebspræcis analyse, i hvilken flere af kursets tekster trækkes ind.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger semesterGrundig forberedelse til samt deltagelse i undervisningen. I forberedelsen må der beregnes gennemsnitligt 2-3 timer pr artikel/kapitel.
Pensum12timerIndlevering af lille midtvejsopgave (dette beregnes der 6 timer til udover læsning) samt udarbejdelse af præsentation (dette beregnes der 6 timer til udover læsning)
Pensum250timerLæsning af pensum beregnes efter lav ECTS sats med 25 timer pr studiepoeng, som med et 15 poeng fag giver 375 timer i alt. Selve læsningen er den tungeste del og ligger på i alt 225-275 timer.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:
Varighetstype:semester
Kommentar:Grundig forberedelse til samt deltagelse i undervisningen. I forberedelsen må der beregnes gennemsnitligt 2-3 timer pr artikel/kapitel.
Aktivitet:Pensum
Varighet:12
Varighetstype:timer
Kommentar:Indlevering af lille midtvejsopgave (dette beregnes der 6 timer til udover læsning) samt udarbejdelse af præsentation (dette beregnes der 6 timer til udover læsning)
Aktivitet:Pensum
Varighet:250
Varighetstype:timer
Kommentar:Læsning af pensum beregnes efter lav ECTS sats med 25 timer pr studiepoeng, som med et 15 poeng fag giver 375 timer i alt. Selve læsningen er den tungeste del og ligger på i alt 225-275 timer.