-

ADM530 Globalisering

ADM530 Globalisering

Emnekode: 
ADM530
Emnenavn: 
Globalisering
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Globalisering
Kursnavn på nynorsk: 
Globalisering
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

SAF140 Politisk teori. Bør også ha et organisasjonsfaglig emne.

Emneinnhold

Emnet tar opp følgende tema:

 • ulike faglige begrep og perspektiver på globalisering med særlig vekt på hvordan økonomi, politikk og identitet utvikler seg og endres i lys av globale prosesser.
 • global sammenveving, produksjonssystemer, ulikhet og ujevn regional og global utvikling.
 • kjennetegn ved internasjonale organisasjoners historiske bakgrunn og oppbygging, og hvordan politikkutforming har betydning for økonomisk politikk på tvers av landegrenser
 • forholdet mellom globale, nasjonale og lokale nivå når det gjelder økonomi, produksjonsforhold og politikk, samt mobilitet av arbeid og kapital.
Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale teorier, begreper og perspektiver som er aktuelle for å forstå globalisering, og hvordan økonomi, politikk og identiteter som nasjonalisme kan endres i sammenheng med den globale sammenvevingen.
 • ha innsikt i globaliseringens utviklingstrender i moderne tid, og hvordan utvikling av kapital og ny teknologi kan endre politikken, identiteter og økonomiens forutsetninger
 • ha kunnskap om internasjonale organisasjoner som EU og Verdensbanken, deres historiske bakgrunn og politikk, og hvordan beslutninger og ekspertise i internasjonale organisasjoner har konsekvenser for politikkutformingen i ulike land.
 • ha kjennskap til ulike faglige tilnærminger til globalisering, som historie, stats- og samfunnsvitenskap, og kunne oppdatere sine kunnskaper om det tverrfaglige temaet.

Ferdigheter

 • kunne redegjøre for faglige grunnbegreper som anvendes i diskusjoner om globalisering, og bruke disse til å belyse en problemstilling knyttet til økonomiske og politiske prosesser eller i endring av identitet.
 • kunne drøfte overnasjonale politiske organs rolle og virksomhet spesielt når det gjelder økonomi og politikkutforming fra etterkrigstiden til i dag.
 • på en faglig informert og kritisk måte kunne vurdere den løpende globale økonomiske og politiske utviklingen og henvise til relevante faglige begrep og erfaringer.
 • kunne drøfte globale utviklingsprosesser og diskutere ulike nasjonale og regionale utfordringer i lys av disse.

Generell kompetanse

 • kunne definere begreper om globalisering muntlig og skriftlig, og belyse aktuelle globale prosesser i møte med medstudenter og i faglige sammenhenger.
 • kunne utveksle velbegrunnede synspunkter om globale prosesser, kriser og endringer, og reflektere over disse i en arbeidssituasjon.
 • ha innsikt i hvordan globalisering har konsekvenser for samfunnets organisering, politikkutforming, og hvordan produksjonsforhold og nytenkning kan sees i lys av regionale kjennetegn.
 • ha innsikt i hvordan internasjonale organisasjoner og den globale sammenvevingen har betydning for yrkesmessige problemstillinger, samt aktuelle faglige og politiske spørsmål.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning tre timer i uka og to dagssamlinger. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og skriftlig innlevering.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)11Ikke påkrevdIndividuell eller gruppevis innlevering (maks 2 personer). Vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Oppmøte til undervisning1 1PåkrevdObligatorisk oppmøte til intensivforelesing om EU, ellers ingen obligatoriske forelesninger
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Individuell eller gruppevis innlevering (maks 2 personer). Vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatorisk oppmøte til intensivforelesing om EU, ellers ingen obligatoriske forelesninger
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell2dagerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:dager
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler