-

ADM205 Organisasjon 2

ADM205 Organisasjon 2

Emnekode: 
ADM205
Emnenavn: 
Organisasjon 2
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Organisasjon 2
Kursnavn på nynorsk: 
Organisasjon 2
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Spring
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

ADM100 Organisasjon 1

Emneinnhold

ADM205 bygger på ADM100 og skal gi økt innsikt i samspillet mellom rammefaktorer og spørsmål knyttet til hvordan organisasjoner lærer, ledes og endres. Målet er å gi studentene innføring i sentrale ledelsesbegreper som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i både private og offentlige organisasjoner. Emnet vektlegger forståelse av komplekse beslutningssituasjoner der valg av endringsstrategier ses i sammenheng med organisasjonsmessige forhold, lederroller og medarbeidernes situasjon.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap:

- ha oversikt over sentrale teorier innen ledelse, læring og organisasjonsendring

Ferdigheter:

- kunne se sammenhenger mellom organisasjonsformer og lederutfordringer

- kunne identifisere betingelser for læring og endring i organisasjoner

- kunne drøfte alternative endringsstrategier sett fra både et ledelses- og medarbeiderperspektiv

- kunne forklare motstand mot endring og drøfte personalets situasjon i endringsprosesser

Generell kompetanse

- ha utviklet en helhetlig forståelse av spørsmål om organisasjonsendring og omstilling, der samfunns-, ledelses- og medarbeiderhensyn ses i sammenheng

- kunne bidra til innovasjon og endringsarbeid i konkrete organisasjoner

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke inkludert noe gruppearbeid

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)1 Ikke påkrevdGodkjent/ikke-godkjent. Oppgavene leveres gruppevis. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Godkjent/ikke-godkjent. Oppgavene leveres gruppevis. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Digital school assessment - InsperaIndividual5hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital school assessment - Inspera
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version