-

ADM111 Politiske prosesser

ADM111 Politiske prosesser

Emnekode: 
ADM111
Emnenavn: 
Politiske prosesser
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Politiske prosesser
Kursnavn på nynorsk: 
Politiske prosesser
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

Emneinnhold
  • inntaksprosesser og politiske aktører (den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia, aksjoner, samt supplerende innflytelseskanaler som brukerkanalen, lobbyisme og lignende)
  • uttaksprosesser (iverksetting av offentlig politikk, virkemidler og innhold i offentlig politikk, herunder velferdsstat)
  • tilbakeføringsprosesser og evaluering
Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

  • ha oversikt over inntaksprosesser og aktører i det norske politiske systemet
  • ha oversikt over uttaksprosesser, iverksetting, virkemidler og innhold i offentlig politikk
  • kunne anvende sentrale teorier og begrep i forhold til aktuelle problemstillinger.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning 3 timer pr. uke. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)11Ikke påkrevdIndividuell oppgave. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Individuell oppgave. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat