-

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

Emnekode: 
ADM110
Emnenavn: 
Stats- og kommunalkunnskap
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Stats- og kommunalkunnskap
Kursnavn på nynorsk: 
Stats- og kommunalkunnskap
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet omhandler følgende tema:

  • teorier, begrep og modeller i studiet av offentlig politikk
  • historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945
  • offentlige institusjoner på ulike styringsnivå (det nasjonale, det regionale og det lokale nivå), samt forholdet mellom nivåene.

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha oversikt over noen sentrale teorier, begrep og modeller i studiet av politikk og administrasjon
  • kunne beskrive oppbygningen av sentrale offentlige institusjoner på ulike styringsnivå, samt forholdet mellom nivåene
  • kunne anvende sentrale teorier og begrep i forhold til aktuelle problemsstillinger
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning 3 timer pr.uke. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)11Ikke påkrevdIndividuell oppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Individuell oppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat