-

Bachelor i økonomi og administrasjon

Campus: 
Molde
Business
Level of study: 
Bachelor
Credits: 
180
Study mode: 
Full-time
Duration: 
6 semesters
Year: 
2016
Program of study: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Admission and rating

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Required prerequisite knowledge

Høgskolen anbefaler sterkt at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart

Target audience

Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men det viser seg at mange med yrkeserfaring også har stort utbytte av studiet. Økonomisk-administrative fag egner seg også godt som tilleggsutdanning til for eksempel ingeniørfag, juridiske fag og datafag.

Introduction

Studiet egner seg for de som ønsker å arbeide med økonomi og administrasjon i private bedrifter, offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Det er utpreget tverrfaglig, og de sentrale obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteyting, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen. 

I tillegg til de obligatoriske kjerneemnene tilbyr Høgskolen i Molde en stor mengde valgbare støtte- og utdypningsemner som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg mot bestemte yrker for de som ønsker det. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

 Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier .

Learning outcome

Kandidaten skal etter fullført utdanning:
Kunnskap

 • kunne innovasjonsprosesser og hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres
 • vite hvordan nye investeringer kan vurderes, finansieres, driftes og evalueres i ettertid gjennom intern og ekstern regnskapsrapportering
 • vite hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser
 • kunne om  forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet

 Ferdigheter

 • anvende den kunnskapen som er beskrevet over, på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • utarbeide og analysere regnskapsrapporter, både som ledd i internkontroll og ekstern forvaltningskontroll
 • utføre funksjoner innenfor en virksomhets økonomiforvaltning og administrasjon

 Generell kompetanse

 • planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis
 • oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Studiet skal således gi et godt grunnlag for livslang læring
 • vurdere yrkesetiske problemstillinger
Work- and learn methods

For å oppnå det ønskede læringsutbyttet for studiet, legges det opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Plenumsforelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk vil stå sentralt i formidling av kunnskap om problemstillinger, teorier og metoder innen fagområdene. Dette suppleres med organisert oppgaveløsning i mindre grupper, dels med veiledning underveis og dels uten. Gruppeoppgavene hentes ofte fra virkelige case og utformes for å skape diskusjon og for å trene studentene i teamarbeid der teorier og metoder skal anvendes og presenteres. I tillegg må studentene arbeide selvstendig med pensumbøkene og med obligatoriske skriftlige innleveringer. Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Examination and assessment methods

Forskjellige eksamens- og vurderingsformer brukes for å måle om undervisningen og studentenes arbeid har gitt det ønskede læringsutbytte. Tradisjonell skoleeksamen (individuell skriftlig slutteksamen under tilsyn og med karakter) står sentralt i de fleste emnene. I tillegg kan det brukes karaktergivende innleveringer og presentasjoner underveis i semesteret. I de fleste emner er det arbeidskrav i form av obligatoriske innleveringsoppgaver som tester om studentene har nådd et minimumsnivå for læringsutbytte som anses nødvendig for å kunne gå videre til slutteksamen i emnet.

Required progression

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Internationalisation

The University of Westminster (UoW) in London, Arnhem Business School (The Netherlands), ESIDEC-ICN Business School, Metz (France), and Molde University College offer a joint international programme that will confer the MSc degree in Logistics and Supply Chain management. Admission into this programme requires the completion of the 3-year Bachelor's Programme in Business Administration. The programme lasts 3 semesters (12 months). Everyone must take the first semester at UoW in London. Depending on the area of specialization, the following two semesters may be taken in either London, Arnhem, Metz, or Molde (http://www.himolde.no/index.cfm/pageID/1342)

Further studies

Ferdige kandidater kan søke opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde, eller tilsvarende masterstudium ved andre norske utdanningsinstitusjoner. Bachelorgrad pluss mastergrad i økonomi og administrasjon gir rett til siviløkonomtittelen.

Ferdige kandidater kan også søke spesialiserte masterstudier ved Høgskolen i Molde (logistikk eller samfunnsendring, organisasjon og ledelse), og ved en rekke andre norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Studenter som har konkrete planer om dette, bør undersøke med mastergradsinstitusjonen om det stilles spesielle fagkrav for opptak. Valgemnene i bachelorstudiet kan benyttes til å oppfylle slike spesielle krav. 

Content structure

Programmet består av 180 studiepoeng (stp) fordelt over 3 år. Et studieår består av to semester. Anbefalt arbeidsmengde (studieprogresjon) for en fulltidsstudent er 30 stp per semester. Det er mulig å velge redusert studieprogresjon for de som ønsker det av ulike grunner. Men for å beholde studieplassen må minst 15 stp tas i løpet av et studieår.

105 stp er obligatoriske emner som alle må ta. Disse framgår av studieplanen under og er fastsatt i en felles nasjonal plan for økonomisk administrativ utdanning. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle en bred kompetanseplattform innen fagområdet.

De resterende 75 studiepoengene består av valgbare emner i fjerde, femte og sjette semeter. Se høyskolens valgfagsliste under. Her kan studentene velge emner etter egne interesser og yrkesplaner. Studentene kan sette sammen emner fra flere fagområder og på den måten styrke sin breddekompetanse. Alternativt kan studentene velge å spisse seg mot bestemte yrker ved å velge flest mulig emner fra samme fagområde, for eksempel fra logistikk, regnskap eller organisasjon og ledelse. Det er også mulig å velge emner slik at utdanningskravet til autorisert regnskapsfører oppfylles. Se nærmere orientering under.

Andre årsstudier, også fra andre innenlandske eller utenlandske institusjoner, kan etter søknad innpasses i studiet. Språkstudier, informatikk og juridiske fag godkjennes vanligvis. Siste studieår kan i sin helhet tas ved Dublin Business School for de som ønsker å oppnå en dobbeltgrad. Adgangen til å ta ett eller to semester av studiet i utlandet øker mulighetsrommet i forhold til de valgemnene som kan tas ved Høgskolen i Molde.

Valgemnene kan også brukes til å oppfylle utdanningskravet som stilles til registrerte revisorer. Studenter som ønsker dette kan søke om overflytting til Bachelorstudiet i regnskap og revisjon og følge denne studieplanen. Se egen studiebeskrivelse

75 studiepoengene består av valgbare emner. Disse er inndelt i to kategorier.

 • Den første kategorien er emner som faller innenfor det økonomisk administrative fagområdet. Disse har emnekode ADM, BØK, SØK, LOG, SCM, TRA eller MAT. Minst 15 studiepoeng må velges fra denne kategorien. Studentene kan sette sammen emner fra flere fagområder og på den måten styrke sin breddekompetanse.
 • Den andre kategorien under valgemner er det som kalles støttefag. Disse er hentet fra andre fagområder som er spesielt nyttige i kombinasjon med de økonomisk administrative emnene. Høgskolen i Molde har støttefag innenfor fagområdene informatikk (IBE) og juss (JUR). Det kan maksimalt velges 60 stp støtteemner. 

De som ønsker autorisasjon som regnskapsfører

Valgemnene kan brukes til å oppfylle utdanningskravet som stilles til autoriserte regnskapsførere. Sammen med to års praksis og nærmere vilkår som framgår av Finanstilsynets nettsted, gir denne utdanningen rett til tittelen autorisert regnskapsfører. Dette gir muligheten til å arbeide som selvstendig næringsdrivende ved å starte eget regnskapskontor og føre regnskapet for bedrifter og andre regnskapspliktige. Kompetansen passer også for kandidater som kan tenke seg en vanlig stilling innenfor regnskaps- eller økonomifunksjonen i privat næringsliv eller offentlig forvaltning. Studieplanen de tre siste semestrene blir som vist i tabellen under.

Course model
Course2018 Spring2018 Autumn2019 Spring
7.5
7.5
15
15
7.5
7.5
7.5
7.5
Valgemner - studiepoeng pr.semester. Se valgemner økonomi og administrasjon vår eller høst
7.57.5