-

LOG500 Styringsmodeller i logistikk

LOG500 Styringsmodeller i logistikk

Emnekode: 
LOG500
Emnenavn: 
Styringsmodeller i logistikk
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Management Models in Logistics
Kursnavn på nynorsk: 
Styringsmodeller og operasjonsanalyse
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Autumn
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
English
Anbefalte forkunnskaper

2-årig økonomisk-administrativt studium eller tilsvarende og SCM200 - Lager- og produksjonsplanlegging - eller tilsvarende. Det vil være hensiktsmessig å kunne bruke regneark for å løse øvelser og oppgaver.

Emneinnhold

Emnet er en videreføring av temaer behandlet i SCM200. Modeller for styring av de enkelte delene i verdikjedene vil stå sentralt. Det vil bli lagt særlig vekt på problemer innenfor prognoser, distribusjon, lager og produksjon. Innenfor produksjon vil produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I (nettobehovsberegning) bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonsanalytiske metoder og eget verktøy. Innenfor lagerstyring behandles deterministiske modeller for familier av varer, begrensinger av ressurser, rabatter og noen stokastiske lagermodeller. Videre behandles lot sizing som eget tema, samt prognoser med enkle prognosemodeller og enkle tilfeller av tidsplanlegging. En rekke kvantitative modeller for de nevnte områdene vil bli presentert og brukt eksplisitt i formulering og løsing av aktuelle problemstillinger.

Forventet læringsutbytte

Emnet tar sikte på å beskrive enkle modeller for ulike deler i verdikjeden til en bedrift.

Studenten skal ved fullført emne ha kjennskap til og kunne benytte modeller for:

  • prognoser
  • aggregert planlegging
  • lager og produksjonsstyring ved stabil eller usikker etterspørsel
  • lot-sizing
  • tidsplanlegging av operasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)33Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F)80 All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Home assessmentGroup -Letter (A - F)10 All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Home assessmentGroup -Letter (A - F)10 All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:80
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Course nameCredit reduction
LOG5027,5
BØK3503,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:LOG502
Vektingsreduksjon:7,5
Emne:BØK350
Vektingsreduksjon:3,5