-

JUR536 Rettslære

JUR536 Rettslære

Emnekode: 
JUR536
Emnenavn: 
Rettslære
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2022 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet inneholder en introduksjon til juridisk metode og utvalgte privatrettslige emner og problemstillinger. I tillegg skal studentene ha noe kunnskap om økonomisk kriminalitet.  Emnet inneholder også en innføring i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne identifisere rettslige problemstillinger av betydning for utøvelse av privat og offentlig virksomhet
  • kunne anvende juridisk metode ved løsning av rettslige problemstillinger
  • ha kunnskap om kontrakters betydning og funksjon, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet
  • ha kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd 
  • ha kunnskap om sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
  • ha kunnskap om stiftelse, sikring av pengekrav (herunder panterett) samt opphør av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og deler av reglene om økonomisk kriminalitet

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Tre timer forelesninger og oppgaver pr uke

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 2 1Ikke påkrevdTo arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Digital school assessment - InsperaIndividual4hoursLetter (A - F)100Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter CLovdataSeparate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital school assessment - Inspera
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter C
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Separate list, see below