-

JUR525 Skatterett II

JUR525 Skatterett II

Emnekode: 
JUR525
Emnenavn: 
Skatterett II
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Skatterett II
Kursnavn på nynorsk: 
Skatterett II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

JUR410 Skatterett I

Emneinnhold
 • Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler
 • Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer
 • Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper
 • Omdanning og virksomhetsoverdragelse
 • Avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • fastsettelse av alminnelig inntekt og personinntekt i næringsvirksomhet 
 • beskatningen av akjselskaper og ansvarlige selskaper og selskapenes eiere 
 • skatteregelene for omstruktrering og virksomhetsoverdragelse
 • formuesfastsettelse i næring, herunder for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper

Ferdigheter 

Studenten kan

 • avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring 
 • fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (etter Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • fastsette korrekt formue i næringsvirksomhet
 • vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse og omdanning

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende juridisk metode ved behandling av skattemessige problemstillinger
 • oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett samt andre rettsområder som har betydning for regnskapsarbeid
 • formidle fagstoff skriftlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og oppgaveløsning - 3 timer pr uke

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 2 1Ikke påkrevdTo hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 LovdataEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Egen liste. Se under