-

JUR525 Skatterett II

JUR525 Skatterett II

Emnekode: 
JUR525
Emnenavn: 
Skatterett II
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Skatterett II
Kursnavn på nynorsk: 
Skatterett II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

JUR410 Skatterett I

Emneinnhold
 • Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler
 • Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer
 • Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper
 • Omstrukturering og virksomhetsoverdragelse
 • Avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
 • Merverdiavgift
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • identifisere komplekse skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger både i og utenfor næringsforhold, herunder personbeskatning og skattlegging av selskaper
 • finne frem til relevante rettskilder også innenfor ligningspraksis
 • anvende juridisk metode ved løsning av skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger
 • løse praktiske skatte- og avgiftsrettslige spørsmål med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere , næringsbeskatning og merverdiavgift.
 • forklare innholdet og virkningene av skatte- og avgiftsregler
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og oppgaveløsning - 4 timer pr uke

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdTre hjemmeoppgaver, hvorav minst to må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Tre hjemmeoppgaver, hvorav minst to må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100Nasjonal eksamen. Ved eksamen vil kandidaten bli prøvd i pensum i både Skatterett I og Skatterett II. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter CNorges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Nasjonal eksamen. Ved eksamen vil kandidaten bli prøvd i pensum i både Skatterett I og Skatterett II. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter C
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under