-

JUR525 Skatterett II

JUR525 Skatterett II

Emnekode: 
JUR525
Emnenavn: 
Skatterett II
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Kursnavn på engelsk: 
Skatterett II
Kursnavn på nynorsk: 
Skatterett II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

JUR410 Skatterett I

Emneinnhold
 • Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler
 • Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer
 • Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper
 • Omstrukturering og virksomhetsoverdragelse
 • Avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
 • Merverdiavgift
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • identifisere komplekse skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger både i og utenfor næringsforhold, herunder personbeskatning og skattlegging av selskaper
 • finne frem til relevante rettskilder også innenfor ligningspraksis
 • anvende juridisk metode ved løsning av skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger
 • løse praktiske skatte- og avgiftsrettslige spørsmål med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere , næringsbeskatning og merverdiavgift.
 • forklare innholdet og virkningene av skatte- og avgiftsregler
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og oppgaveløsning - 3 timer pr uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart.

Aktuell litteratur:
Fallan, L. Innføring i skatterett, siste utgave (Gyldendal akademisk)
Kristoffersen, T: Merverdiavgift – lærebok (Fagbokforlaget)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdTre hjemmeoppgaver, hvorav minst to må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Tre hjemmeoppgaver, hvorav minst to må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100Nasjonal eksamen. Ved eksamen vil kandidaten bli prøvd i pensum i både Skatterett I og Skatterett II. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av KredittilsynetNorges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Nasjonal eksamen. Ved eksamen vil kandidaten bli prøvd i pensum i både Skatterett I og Skatterett II. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under