-

JUR205 Arbeidsrett

JUR205 Arbeidsrett

Emnekode: 
JUR205
Emnenavn: 
Arbeidsrett
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2022 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle

Emneinnhold

Sentralt i kurset er den individuelle arbeidsretten, med de rettslige rammer rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det vil bli lagt vekt på plikter og rettigheter som er etablert ved inngåelse av en arbeidsavtale og etterfølgende endringer i disse. Her kan spesielt nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. Forhold gjeldende  arbeidstakers veksling mellom arbeidsmarked og trygdeordninger samt krav i lovgivningen til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er noe berørt. Utfordringer knyttet til utvikling av informasjonsteknologi og arbeidstakeres personvern vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere rettslige problemstillinger innenfor arbeidsretten, da særlig knyttet til de den individuelle arbeidsretten
  • anvende juridisk metode på de rettslige problemstillingene
  • løse konkrete, praktiske spørsmål innen arbeidsrett
Arbeids- og læringsaktiviteter

Tre timer forelesninger og oppgaver per uke

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 21Ikke påkrevdTo arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Digital school assessment - InsperaIndividual4hoursLetter (A - F)100 LovdataSeparate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital school assessment - Inspera
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovdata
Hjelpemidler:Separate list, see below
Course nameCredit reduction
JUR605 Arbeidsrett7,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:JUR605 Arbeidsrett
Vektingsreduksjon:7,5