-

IDR600 Bacheloroppgave

IDR600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
IDR600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Project
Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Bacheloroppgavene bygger på det studenten har lært gjennom bachelorprogrammet og er regnes således som det endelige arbeidet studenten leverer før fullendt bachelorgrad. Studenten må derfor ha bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorprogrammet i Sport Management, med forventning om at også emnene i femte semester fullføres. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i Sport Management eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de fem siste år.

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes.  

 

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

Kunnskap

  • med utgangspunkt i faglitteraturen formulere og utføre en faglig drøftelse av en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til Sport Management
  • Vise god forståelse for det det valgte fagormådet/temaet

Ferdigheter

  • formulere en forskbar problemstilling
  • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
  • søke NSD om godkjenning av forskningsprosjekter dersom søknad er påkrevd
  • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
  • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
  • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

  • bevisstgjøres rundt kritisk tenkning og utvikle analytiske egenskaper
  • emnet inngår i læringstrådene personlig utvikling, arbeid i team og forskning
Arbeids- og læringsaktiviteter

Prosessen med temavalg og proposal starter allerede på høstsemesteret av to grunner: 1. Prosessen med å finna tema skjer i sammenheng med tildelingen av utplasseringssteder i tilfelle det er aktuelt å knytte IDR600 Bacheloroppgave og IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon sammen. 2. Studentene skal være klar til å sette i gang med arbeidet så snart vårsemesteret begynner. Selv om studentene allerede skal være kjent med metode, akademisk skriving og referansebruk fra tidligere emner, får studentene tilgang på kyndig veileder i prosessen som kan veilede og utfordre studentene etter behov. Det er studentene selv som har ansvar for å følge opp arbeidskrav og ta kontakt med veileder.

Sensorordning

Bacheloroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)77Påkrevd1. Tema/idé (oktober) 2. Bakgrunn og proposal (november) 3. Problemstilling og evt. søknad NSD (januar) 4. Utkast - litteraturvurdering og teoritisk rammeverk (februar) 5. Utkast - metode og foreløpige funn (mars) 6. Utkast - Dataanalyse, funn og konklusjon (april) 7. Endelig utkast (mai) Arbeidskrav leveres i Canvas.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:7
Påkrevde arbeidskrav:7
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:1. Tema/idé (oktober) 2. Bakgrunn og proposal (november) 3. Problemstilling og evt. søknad NSD (januar) 4. Utkast - litteraturvurdering og teoritisk rammeverk (februar) 5. Utkast - metode og foreløpige funn (mars) 6. Utkast - Dataanalyse, funn og konklusjon (april) 7. Endelig utkast (mai) Arbeidskrav leveres i Canvas.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe semesterBokstavkarakter (A - F)100I tilfeller der studenten skriver alene, blir vurderingen gjort individuelt Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:I tilfeller der studenten skriver alene, blir vurderingen gjort individuelt
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler