-

IBE211 Databaser

IBE211 Databaser

Emnekode: 
IBE211
Emnenavn: 
Databaser
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Databaser
Kursnavn på nynorsk: 
Databaser
Studiested: 
Molde
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Autumn
Eksamenssemester: 
2021 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper er påkrevet.

Emneinnhold

Del 1 er om data og digital representasjon.  Programmering med SQL mot en og flere tabeller, samt relasjonsmodellen med integritetsregler. Del 2 er om modellering, først med ER-metoden, derfra til logisk design der man normaliserer og definerer de endelige tabeller. Filer og indekser som databasen lagres i.  Del 3 er om databaser i produksjon, transaksjoner og driftsoppgaver. Del 4 er om programmering av databaser i en webkontekst, lagrede program, mens Del 5 har utvalgte tema som XML og NoSQL.

Forventet læringsutbytte

Studenten vil etter endt emne ha kunnskap om hvordan en database er bygd opp teknisk sett, kunnskap og forståelse for hvordan databaser inngår i større informasjonssystem, samt oversikt over viktige faser innen utvikling av databaser, herunder kjennskap til databasens ytelseskrav og driftsrelaterte oppgaver.  Studenten skal ha ferdigheter i å planlegge enkle lagringsmodeller med ER-metoden og å anvende normaliseringsteknikker. Studenten vil videre ha ferdigheter i å implementere og å drifte av databaser med koding i SQL og tilliggende språk.  Studenten vil etter endt emne ha kompetanse i å bidra i enklere utviklingsprosjekt der datalagring inngår, samt kompetanse til å bidra i enkle driftsoppgaver.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet undervises med ukentlige forelesninger over pensum.  Det settes også opp øvelser med tilbud om hjelp til løsningsarbeidet. Noen av øvelsene er obligatoriske og må leveres innen visse frister som arbeidskrav for å få ta eksamen.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) kunngjøres senere Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: kunngjøres senere
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Digital school assessment - InsperaIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital school assessment - Inspera
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Course nameCredit reduction
IBE2107,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE210
Vektingsreduksjon:7,5