-

IDR207 Managing Sport for Development

IDR207 Managing Sport for Development

Course code: 
IDR207
Course name: 
Managing Sport for Development
Program of study: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Course name in Norwegian Bokmål: 
Idrettens samfunnsansvar
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2021 Høst
Assessment semester: 
2021 Høst
Language of instruction: 
Norsk, Engelsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Recommended previous knowledge

Det er anbefalt at studentene har grunnleggende kunnskap om idrettens organisering og ledelse (for eksempel ADM100 Organisasjon 1 eller IDR100 Idrettens organisering og ledelse 1)

Course content

I dette emnet brukes begrepene 'idrett og utvikling' og 'idrettsutvikling', eller som vi på engelsk kaller 'Sport for Development' og 'Sport Development'. Enkelt forklart handler 'Idrett og utvikling' om å bruke idretten til å adressere sosiale utfordringer nasjonalt og internasjonalt, mens 'idrettsutvikling' handler om å få flere mennesker involvert i idretten.

Studentene får både teoretisk og praktisk innsikt om feltet idrett og utvikling og forståelse for hvordan en kan jobbe med idrett og utvikling i og utenfor idretten i fremtiden. 

Emnet er strukturert i to ulike moduler: 

 1. modul gir nødvendig teoretisk bakgrunnskunnskap til å forstå praksisfeltet.
 2. modul utfordrer studentene på hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer et idrett og utviklingsprosjekt ved bruk av 'idrett og utviklings' -prinsipper.

Emnet inngår i løpene forskning og arbeid i team. Beskrivelse av de ulike løpene på bachelor i sport management finnes i programbeskrivelsen

Learning outcome

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for sentrale prinsipper og begreper i idrett og utviklingslitteraturen
 • Forstå offentlig politikk og prioriteringer på idrett og utviklingsfeltet
 • Identifisere interorganisasjonelle relasjoner i idrett og utviklingssektoren
 • Gjøre rede for hvordan idretten kan bidra til inkludering av ulike målgrupper i det norske samfunnet

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et idrett og utviklingsprosjekt
 • Kritisk vurdere ulike idrett og utviklingsprosjekter
 • Diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til idrettens rolle i sosial utvikling

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Bruke sentrale prinsipper fra idrett og utviklingsforskning inn i norske idrettsklubber og organisasjoner
 • Jobbe med praktisk gjennomføring av idrett og utvekslingsprosjekter i team
Working and learning activities

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer forelesning pr. uke med fokus på studentaktiv læring individuelt og i grupper. Det blir også lagt opp til gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

Modul to krever fullt oppmøte, som betyr at forelesninger og prosjektarbeid knyttet til modulen er obligatorisk.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)22Not required
Prosjekt11Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:2
Courseworks required:2
Presence:Not required
Comment:
Mandatory coursework:Prosjekt
Courseworks given:1
Courseworks required:1
Presence:Not required
Comment:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Muntilg skoleeksamenIndividuell60minutterBokstavkarakter (A - F)100 30 minutter forberedelse + 30 minutters eksamen -
Vurderinger:
Form of assessment:Muntilg skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:60
Type of duration:minutter
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment: 30 minutter forberedelse + 30 minutters eksamen
Supported material:
Support material:-