-

IBE201 Informasjonsbehandling

IBE201 Informasjonsbehandling

Course code: 
IBE201
Course name: 
Informasjonsbehandling
Program of study: 
Årsstudium i IT
Course name in Norwegian Bokmål: 
Informasjonsbehandling
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Informasjonsbehandling
Campus: 
Molde
Kristiansund
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2020 Vår
Assessment semester: 
2020 Vår
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle, men studenten bør ha grunnleggende kompetanse i bruk av kontorstøtteverktøyene regneark og tekstbehandling.

Course content

Emnet er et videregående emne i kontorstøtteverktøyene tekstbehandling, regneark og databaser, der studenten lærer hvordan man kan legge til rette for effektiv informasjonsbehandling på en kontorarbeidsplass. Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandling av informasjon raskere, med færre feil og høyere kvalitet.

Tallbehandling har en betydelig plass i emnet og studenten lærer teknikker og metoder som gjør det mulig å raskt konstruere store, men oversiktelige og fleksible beregninger. Studenten skal kunne utforme ferdigmodeller for effektivisering av rutinemessige beregninger og hensiktsmessig framstilling og presentasjon av resultater.

Studenten vil lære grunnleggende datamodellering og kunne opprette databaser ut fra gitte datamodeller. Videre skal hun beherske utforming av enkle brukergrensesnitt for vedlikehold av data, samt spørringer og rapporter som henter ut og presenterer data på en brukervennlig måte.

Behandling av tekst har en mer beskjeden plass, men studenten vil lære en del arbeidsbesparende og kvalitetsfremmende teknikker, for eksempel dokumentmaler for definisjon av utforming og eventuelt standardisering av innhold i dokumenter, samt opptak av makroer for automatisering av enkle arbeidsoperasjoner.

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne :

  • kunne legge til rette for effektiv behandling av informasjon i form av tall, tekst og andre data ved hjelp av programvare for kontorstøtte.
  • være i stand til å tilpasse verktøyet til oppgaven og kan lage opplegg for informasjonsbehandling som fremmer høy produktivitet og kvalitet og samtidig reduserer risikoen for feil i arbeidet.
Working and learning activities

3 timer forelesning per uke. I tillegg ca. 2 ukentlige øvingstimer på datarom

Curriculum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Anna Mette Fuglseth - André Skjellum: PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter, Fagbokforlaget
Anna Mette Fuglseth - André Skjellum: PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter, Fagbokforlaget

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Not requiredObligatoriske øvinger levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Not required
Comment:Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
-Individuell5timerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Form of assessment:-
Grouping:Individuell
Duration:5
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
EmneVektingsreduksjon
IBE1202,5
Vektingsreduksjoner:
Course name:IBE120
Credit reduction:2,5